SFS 2017:940 Förordning om ändring i förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket

170940.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:145) med
instruktion för Tillväxtverket;

utfärdad den 19 oktober 2017.

Regeringen föreskriver att 18 § förordningen (2009:145) med instruktion

för Tillväxtverket ska ha följande lydelse.

18 §

1

Regelrådet består av en ordförande och fyra övriga ledamöter. För de

senare ska det finnas fyra ersättare. En övrig ledamot ska vara vice ordfö-
rande.

Rådet är beslutfört när ordföranden eller vice ordföranden och minst ytter-

ligare två ledamöter är närvarande. Vid omröstning med lika röstetal har ord-
föranden utslagsröst. Eventuell skiljaktig mening ska framgå av rådets ytt-
rande. Rådets ärenden avgörs efter föredragning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2015:191.

SFS 2017:940

Utkom från trycket
den 7 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017