SFS 2017:943 Förordning om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

170943.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:263) om
länsplaner för regional transportinfrastruktur;

utfärdad den 26 oktober 2017.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1997:263) om länsplaner för

regional transportinfrastruktur ska ha följande lydelse.

3 §

1

Länsplanen ska avse tolv år och omfatta

1. investeringar i statliga vägar som inte ingår i stamvägnätet,
2. åtgärder i sådana anläggningar m.m. för vilka statlig medfinansiering

kan beviljas enligt 2 § förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering
till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.

3. åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt

samt åtgärder som ger effektivare användning av befintlig infrastruktur,

4. åtgärder i andra icke statligt finansierade anläggningar av betydelse för

det regionala transportsystemet som bör redovisas i planen, och

5. bidrag för icke statliga flygplatser som bedöms vara strategiskt viktiga

för regionen.

Som villkor för bidrag enligt första stycket 5 gäller att flygplatsen antingen

omfattas av ett av kommissionen godkänt förordnande enligt kommissionens
meddelande (2012/C 8/03) om Europeiska unionens rambestämmelser för
statligt stöd i form av ersättning för offentliga tjänster eller att bidraget an-
vänds för att finansiera driften av flygplatsen på ett sätt som är förenligt med
kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom
vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden
enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, i lydelsen enligt kommissionens för-
ordning (EU) 2017/1084. Bidraget lämnas till den kommun som meddelat
förordnandet eller till den kommun där flygplatsen ligger. Bidraget får täcka
det faktiska underskottet för det aktuella verksamhetsåret vid flygplatsen.
Eventuellt överskott ska återbetalas eller avräknas påföljande verksamhetsår.

Om kommunen enligt 2 § första stycket lagen (2013:388) om tillämpning

av Europeiska unionens statsstödsregler återkräver stöd från flygplatsen som
lämnats för förordnandet enligt andra stycket, ska bidraget återbetalas till
staten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

1 Senaste lydelse 2016:128.

SFS 2017:943

Utkom från trycket
den 7 november 2017

background image

2

SFS 2017:943

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)