SFS 2017:944 Förordning om ändring i förordningen (2006:1577) om statsbidrag för icke statliga flygplatser

170944.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1577) om
statsbidrag för icke statliga flygplatser;

utfärdad den 26 oktober 2017.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2006:1577) om statsbidrag för

icke statliga flygplatser

1 ska ha följande lydelse.

1 §

2

I denna förordning finns bestämmelser om fördelning av anslaget

⬝Ersättning avseende icke statliga flygplatser⬝ inom utgiftsområde 22.

Bidrag enligt denna förordning får bara lämnas för flygplatser där det ut-

förs flygtrafik som omfattas av allmän trafikplikt enligt artikel 16 i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) nr 1008/2008 av den 24 september
2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenska-
pen, i den ursprungliga lydelsen.

Som villkor för bidrag gäller att bidraget används för att finansiera driften

av flygplatsen på ett sätt som är förenligt med Europeiska kommissionens för-
ordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier
av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och
108 i fördraget, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) 2017/1084.
Bidraget lämnas till den kommun där flygplatsen ligger.

Om kommunen enligt 2 § första stycket lagen (2013:388) om tillämpning

av Europeiska unionens statsstödsregler återkräver stöd från flygplatsen som
lämnats för förordnandet enligt tredje stycket, ska bidraget återbetalas till
staten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2016:129.

2 Senaste lydelse 2016:129.

SFS 2017:944

Utkom från trycket
den 7 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017