SFS 2017:946 Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

170946.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket,
vattenbruket och fiskerinäringen;

utfärdad den 26 oktober 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:1716) om fisket,

vattenbruket och fiskerinäringen

dels att 2 kap. 20 §, 5 kap. 1 § och bilaga 1 och 2 ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 5 kap. 7 a §, av följande lydelse.

2 kap.

20 §

1

Havs- och vattenmyndigheten prövar ansökningar om tillstånd att från

ett svenskt fartyg fiska i en utländsk ekonomisk zon eller fiskezon. Endast an-
sökningar från den som har fiskelicens får beviljas.

Havs- och vattenmyndigheten får överlämna en ansökan enligt första

stycket till regeringens prövning om ansökan gäller outnyttjade fiskemöjlig-
heter enligt artikel 10.3 i rådets förordning (EG) nr 1006/2008 av den 29 sep-
tember 2008 om tillstånd till fiskeverksamhet för gemenskapens fiskefartyg i
vatten utanför gemenskapens vatten och om tillträde för fartyg från tredjeland
till gemenskapens vatten, om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93
och (EG) nr 1627/94 och om upphävande av förordning (EG) nr 3317/94 och
det finns särskilda skäl för det.

5 kap.

1 §

2

Befälhavaren på ett fiskefartyg, den som innehar fiskelicens eller per-

sonlig fiskelicens enligt 30 § fiskelagen (1993:787) och den som, utan stöd av
sådan licens, fiskar för att sälja fångsten i sådan omfattning och med sådan
varaktighet att det är att anse som näringsverksamhet, är skyldig att lämna de
uppgifter om fisket som krävs enligt föreskrifter som Havs- och vattenmyn-
digheten meddelat med stöd av denna paragraf.

Havs- och vattenmyndigheten får i fråga om sådant fiske som avses i första

stycket meddela föreskrifter om

1. skyldighet att lämna uppgifter om
a) fiskefartyg, fiskeredskap, fiskemetod, fångst, tid och plats för fångsten,

omlastning, landning, försäljning, och

b) andra förhållanden som gäller fisket och som är av betydelse för tillämp-

ningen av EU-förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken, och

1 Senaste lydelse 2014:1061.

2 Senaste lydelse 2014:1061.

SFS 2017:946

Utkom från trycket
den 7 november 2017

background image

2

SFS 2017:946

2. att fiskefartyg ska ha utrustning som automatiskt via satellit överför in-

formation om fartyget.

Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten får, för annan verksam-

het än sådant fiske som avses i första stycket och inom sina verksamhetsom-
råden, meddela föreskrifter om att näringsidkare som befattar sig med fiskeri-
produkter som omfattas av EU-förordningar om den gemensamma fiskeri-
politiken ska lämna uppgifter

1. som avses i andra stycket 1 a,
2. om inköp, import, export, och
3. om andra förhållanden av betydelse för tillämpningen av förordningarna.

5 kap.

7 a §

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om skyldig-

heter för befälhavaren på ett fiskefartyg, för den som har fiskelicens eller per-
sonlig fiskelicens, för den som utan stöd av sådan licens fiskar för att sälja
fångsten, eller för vattenbruksföretag med odlingsverksamhet i havet, i fråga
om

1. vägning av fångst,
2. märkning av partier av fiskeri- och vattenbruksprodukter,
3. information som ska följa med partier av fiskeri- och vattenbruksproduk-

ter, och

4. dokumentation av uppgifter i syfte att säkerställa spårbarhet av fiskeri-

och vattenbruksprodukter.

Innan Havs- och vattenmyndigheten meddelar föreskrifter enligt första

stycket 2�4 ska den höra Jordbruksverket och Livsmedelsverket.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2017 i fråga om 2 kap.

20 § och i övrigt den 1 januari 2018.

2. Bestämmelsen i 2 kap. 20 § i den nya lydelsen tillämpas även på ansök-

ningar som har lämnats in hos Havs- och vattenmyndigheten före ikraftträ-
dandet.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)

background image

3

SFS 2017:946

Bilaga 1

3

Sanktionsavgifter med stöd av 50 a § fiskelagen (1993:787)

När en avgift anges med flera belopp ska

� 5 000 kr betalas vid fiske med fartyg med en längd understigande 12

meter,

� 10 000 kr vid fiske med fartyg med en längd av 12 meter eller mera men

understigande 24 meter och

� 25 000 kr vid fiske med fartyg med en längd av 24 meter eller mera.

1. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artikel 8 i rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september

2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka
och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av
förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004
samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr
1447/1999,

b) artikel 22 i rådets förordning (EG) nr 1006/2008 av den 29 september

2008 om tillstånd till fiskeverksamhet för gemenskapens fiskefartyg i vatten
utanför gemenskapens vatten och om tillträde för fartyg från tredjeland till
gemenskapens vatten, om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93 och
(EG) nr 1627/94 och om upphävande av förordning (EG) nr 3317/94,

c) artiklarna 14, 15 och 21�24 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av

den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för
att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efter-
levs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG)
nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG)
nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG)
nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG)
nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006,

d) artikel 8 i kommissionens förordning (EU) nr 201/2010 av den 10 mars

2010 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1006/2008 om
tillstånd till fiskeverksamhet för gemenskapens fiskefartyg i vatten utanför
gemenskapens vatten och om tillträde för fartyg från tredjeland till gemenska-
pens vatten,

e) artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1236/2010

av den 15 december 2010 om fastställande av en kontroll- och tillsynsplan för
det område som omfattas av konventionen om framtida multilateralt sam-
arbete om fisket i Nordostatlanten och om upphävande av rådets förordning
(EG) nr 2791/1999,

f) artiklarna 29�36, 39�41, 47, 49�52, 54 och 82 i samt bilaga X till kom-

missionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 av den 8 april 2011
om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1224/2009 om in-
förande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmel-
serna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs,

g) artiklarna 12 och 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

2016/1139 av den 6 juli 2016 om upprättande av en flerårig plan för bestån-
den av torsk, sill/strömming och skarpsill i �stersjön och det fiske som utnytt-

3 Senaste lydelse 2017:867.

background image

4

SFS 2017:946

jar dessa bestånd, om ändring av rådets förordning (EG) nr 2187/2005 och om
upphävande av rådets förordning (EG) nr 1098/2007,

h) artiklarna 31 och 32 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

2016/1627 av den 14 september 2016 om en flerårig återhämtningsplan för
blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet och om upphävande av
rådets förordning (EG) nr 302/2009,

i) artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2336

av den 14 december 2016 om upprättande av särskilda villkor för fiske efter
djuphavsbestånd i Nordostatlanten och bestämmelser för fiske i Nordost-
atlantens internationella vatten samt om upphävande av rådets förordning
(EG) nr 2347/2002, eller

j) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter, i de delar

som de rör resurstillträde och kontroll på fiskets område.

�verträdelsen av de bestämmelser som anges i a�j ska bestå i att

� inte upprätta landnings- eller omlastningsdeklaration,
� inte i rätt tid registrera eller föra in uppgifter i sådan loggbok, journal,

rapport eller deklaration,

� inte i rätt tid överföra, sända eller lämna in sådan loggbok, journal, rap-

port eller deklaration, eller

� lämna felaktiga uppgifter eller utelämna uppgifter i sådan loggbok, jour-

nal, rapport eller deklaration.

Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr.

Sanktionsavgift ska i stället betalas med ett belopp som bestäms av Havs- och
vattenmyndigheten om överträdelsen av de bestämmelser som anges i a�i be-
står i att

� inte alls föra fiskeloggbok, kustfiskejournal, sötvattensjournal eller

fångstrapport för inlandsfiske,

� uppgift om art eller fångstmängd helt har utelämnats från rapportering,

eller

� en art felaktigt har redovisats som en annan art i rapporteringen.

En sådan sanktionsavgift som avses i föregående stycke ska betalas med två
gånger den orapporterade fångstens värde, vilket ska beräknas på det sätt som
anges i 6 kap. 2 a §, dock minst med 5 000 kr. Om varken det faktiska försälj-
ningspriset eller marknadspriset för en viss art kan fastställas, ska avgiften
motsvara två gånger det senaste kända marknadsvärdet för arten.

2. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 728/1999 av den 7 april

1999 om att i enlighet med artikel 7.3 i rådets förordning (EEG) nr 2847/93
föreskriva en anmälningsfrist för de av gemenskapens fiskefartyg som bedri-
ver fiske i �stersjön, Skagerrak och Kattegatt,

b) artikel 6 i förordning (EG) nr 1005/2008,
c) artiklarna 17, 20 och 27.1 i förordning (EG) nr 1224/2009,
d) artikel 80 i förordning (EU) nr 404/2011,
e) artikel 11 i förordning (EU) 2016/1139,
f) artiklarna 31 och 32 i förordning (EU) 2016/1627,
g) artikel 12 i förordning (EU) 2016/2336, eller

background image

5

SFS 2017:946

h) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter, i de

delar de rör resurstillträde och kontroll på fiskets område.

�verträdelsen av de bestämmelser som anges i a�h ska bestå i att

� inte göra förhandsanmälan eller anmälan om omlastning,
� inte i rätt tid göra förhandsanmälan eller anmälan om omlastning,
� utan medgivande anlöpa hamn före den tid som angetts i förhands-

anmälan eller anmälan om omlastning,

� utan medgivande anlöpa hamn mer än en timme efter den tid som angetts

i förhandsanmälan eller anmälan om omlastning,

� inte påbörja landning eller omlastning i anslutning till ankomst till hamn

eller vid annan anmäld tidpunkt, eller

� inte göra anmälan om redskap.

Sanktionsavgift ska betalas med 5 000, 10 000 eller 25 000 kr.

3. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artikel 6 i förordning (EG) nr 1005/2008,
b) artikel 17 i förordning (EG) nr 1224/2009,
c) artiklarna 80 och 82.2 i förordning (EU) nr 404/2011,
d) artiklarna 31 och 32 i förordning (EU) 2016/1627, eller
e) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter, i de

delar de rör resurstillträde och kontroll på fiskets område.

�verträdelsen av de bestämmelser som anges i a�e ska bestå i att lämna felak-
tiga uppgifter eller utelämna uppgifter i förhandsanmälan.

Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr.

4. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artikel 22 i förordning (EG) nr 1006/2008,
b) artikel 28 i förordning (EG) nr 1224/2009,
c) artikel 9 i förordning (EU) nr 1236/2010,
d) artikel 58 i samt bilaga XVII till förordning (EU) nr 404/2011,
e) artikel 9 i förordning (EU) 2016/2336,
f) punkt 5 i bilaga IIA till rådets förordning (EU) 2017/127 om faststäl-

lande för år 2017 av fiskemöjligheterna för vissa fiskebestånd och grupper av
fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfartyg, i vissa andra vatten, eller

g) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter, i de de-

lar de rör resurstillträde och kontroll på fiskets område.

�verträdelsen av de bestämmelser som anges i a�g ska bestå i att

� inte lämna andra rapporter eller underrättelser eller göra annan anmälan

än förhandsanmälan, eller

� lämna felaktiga uppgifter eller utelämna uppgifter i andra rapporter,

underrättelser eller anmälningar än förhandsanmälan.

Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr.

background image

6

SFS 2017:946

5. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artikel 7 i förordning (EG) nr 2347/2002 jämfört med artikel 20.3 i för-

ordning (EU) 2016/2336,

b) artikel 9 i förordning (EG) nr 811/2004,
c) artikel 5 i förordning (EG) nr 1005/2008,
d) artikel 25 i förordning (EG) nr 1342/2008,
e) artikel 43.2 i förordning (EG) nr 1224/2009,
f) artikel 14 i förordning (EU) 2016/1139,
g) artikel 30 i förordning (EU) 2016/1627,
h) artikel 11 i förordning (EU) 2016/2336, eller
i) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter, i de delar

de rör resurstillträde och kontroll på fiskets område.

�verträdelsen av de bestämmelser som anges i a�i ska bestå i att inte anlöpa
utsedd hamn.

Sanktionsavgift ska betalas med 5 000, 10 000 eller 25 000 kr.

6. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artikel 32 i rådets förordning (EG) nr 850/98 av den 30 mars 1998 för

bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga
exemplar av marina organismer,

b) artikel 7 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011,

eller

c) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter, i de

delar de rör resurstillträde och kontroll på fiskets område.

�verträdelsen av de bestämmelser som anges i a�c ska bestå i att inte medföra
ombord fiskelicens, personlig fiskelicens, fiskeloggbok, ett särskilt fiske-
tillstånd som medger att automatisk klassificeringsutrustning får medföras
ombord eller handlingar med uppgifter om fartyget.

Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr.

7. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artikel 22 i förordning (EG) nr 1006/2008,
b) artikel 25 i förordning (EU) nr 404/2011, eller
c) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter, i de

delar de rör resurstillträde och kontroll på fiskets område.

�verträdelsen av de bestämmelser som anges i a�c ska bestå i att inte rappor-
tera position på föreskrivet sätt när det satellitbaserade kontrollsystemet för
fartyg (VMS) är ur funktion.

Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr per utebliven positionsangivelse.

8. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) någon av artiklarna 70�74 och 84.2 i förordning (EU) nr 404/2011, eller
b) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter i de delar

som de rör resurstillträde och kontroll på fiskets område.

background image

7

SFS 2017:946

�verträdelsen av de bestämmelser som anges i a och b ska bestå i att

� inte i rätt tid fylla i uppgifterna i en vägningsjournal eller inbunden jour-

nal,

� lämna felaktiga uppgifter eller utelämna uppgifter i en vägningsjournal,

inbunden journal eller kalibreringsjournal, eller

� inte spara en vägningsjournal under föreskriven tid.

Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr.

9. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artikel 58 i förordning (EG) nr 1224/2009,
b) artikel 67 i förordning (EU) nr 404/2011, eller
c) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter i de delar

som de rör märkning av partier av fiskeriprodukter, information som ska följa
med partierna och dokumentation i syfte att säkerställa spårbarhet av produk-
terna.

�verträdelsen av de bestämmelser som anges i a�c ska bestå i att

� lämna felaktiga uppgifter eller utelämna uppgifter för ett parti med

fiskeriprodukter, eller

� inte lämna uppgifter på det sätt eller i det format som krävs för att upp-

fylla märknings- eller spårbarhetskrav för partier med fiskeriprodukter.

Sanktionsavgift ska betalas med 1 000 kr för ett parti som väger högst 10 000
kg, 2 000 kr för ett parti som väger mer än 10 000 kg och högst 30 000 kg,
och 3 000 kr för ett parti som väger mer än 30 000 kg.

Sanktionsavgift ska i stället betalas med 1 000 kr för ett parti som väger högst
1 000 kg, 3 000 kr för ett parti som väger mer än 1 000 kg och högst 10 000
kg, 5 000 kr för ett parti som väger mer än 10 000 kg och högst 30 000 kg,
och 10 000 kr för ett parti som väger mer än 30 000 kg om överträdelsen av
de bestämmelser som anges i a�c består i att

� utelämna uppgift om art eller felaktigt uppge en annan art i ett parti med

fiskeriprodukter,

� lämna felaktiga uppgifter om ett parti som innehåller en kvoterad, hotad

eller skyddad art,

� utelämna uppgift eller lämna felaktig uppgift om vikt per art eller antalet

individer som understiger minsta referensstorlek för bevarande för partiet i
fråga, eller

� utelämna uppgift om fångstområde.

background image

8

SFS 2017:946

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Bilaga 2

4

Sanktionsavgifter med stöd av 10 a § lagen (1994:1709) om EU:s
förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken

1. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artikel 58 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november

2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att
bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av
förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG)
nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG)
nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG)
nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr
1627/94 och (EG) nr 1966/2006,

b) artikel 67 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011

av den 8 april 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr
1224/2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säker-
ställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs,

c) någon av artiklarna 4, 5, 8 och 11 i rådets förordning (EG) nr 2406/96 av

den 26 november 1996 om fastställande av gemensamma marknadsnormer
för saluföring av vissa fiskeriprodukter, eller

d) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter i de delar

som de rör uppgiftsskyldighet, märkning och spårbarhet avseende andra aktö-
rer på fiskets område än yrkesfiskare.

�verträdelsen av de bestämmelser som anges i a, b och d ska bestå i att

� lämna felaktiga uppgifter eller utelämna uppgifter för ett parti med

fiskeri- och vattenbruksprodukter, eller

� inte lämna uppgifter på det sätt eller i det format som krävs för att upp-

fylla märknings- eller spårbarhetskrav för partier med fiskeri- och vatten-
bruksprodukter.

Sanktionsavgift ska betalas med 1 000 kr för ett parti som väger högst 10 000
kg, 2 000 kr för ett parti som väger mer än 10 000 kg och högst 30 000 kg,
och 3 000 kr för ett parti som väger mer än 30 000 kg.

Sanktionsavgift ska i stället betalas med 1 000 kr för ett parti som väger högst
1 000 kg, 3 000 kr för ett parti som väger mer än 1 000 kg och högst 10 000
kg, 5 000 kr för ett parti som väger mer än 10 000 kg och högst 30 000 kg,
och 10 000 kr för ett parti som väger mer än 30 000 kg om överträdelsen av
de bestämmelser som anges i a, b och d består i att

� utelämna uppgift om art eller felaktigt uppge en annan art i ett parti med

fiskeri- eller vattenbruksprodukter,

� lämna felaktiga uppgifter om ett parti som innehåller en kvoterad, hotad

eller skyddad art,

� utelämna uppgift eller lämna felaktig uppgift om vikt per art eller antalet

individer som understiger minsta referensstorlek för bevarande för partiet i
fråga, eller

� utelämna uppgift om fångstområde.

4 Senaste lydelse 2016:826.