SFS 2017:947 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

170947.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i högskoleförordningen (1993:100);

utfärdad den 26 oktober 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om högskoleförordningen (1993:100)

1

dels att 1 kap. 11 c § och 7 kap. 36 § ska ha följande lydelse,
dels
att det ska införas två nya paragrafer, 5 kap. 4 och 4 a §§, av följande

lydelse.

1 kap.

11 c §

2

En högskola ska genom överenskommelse med Kammarkollegiet

teckna försäkring för doktorander vars studiefinansiering består av stipen-
dium. Försäkringen ska gälla för den tid då

1. doktorandens stipendium bortfaller på grund av frånvaro från studierna

vid sjukdom eller föräldraledighet, eller

2. doktorandens studier förlängs till följd av sjukdom eller föräldraledighet,

utan att doktoranden får stipendium för den förlängda studietiden.

Försäkringen ska inte ge rätt till ersättning om doktoranden har rätt till mot-

svarande ersättning enligt någon annan försäkring.

5 kap.

4 §

3

En doktorand vars studiefinansiering består av stipendium ska efter an-

sökan anställas som doktorand senast när det enligt den individuella studie-
planen återstår en utbildningstid som motsvarar tre års utbildning på forskar-
nivå på heltid som avses leda till doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexa-
men. Detta gäller dock inte om rektorn har beslutat att dra in doktorandens re-
surser enligt 6 kap. 30 §.

4 a §

En doktorand vars studiefinansiering består av stipendium behöver

inte anställas enligt 4 § om stipendiet lämnas inom ramen för

1. ett bistånds- och kapacitetsuppbyggnadsprogram där stipendier utgör

vedertagen finansieringsform och antagande högskola har insyn i stipendie-
villkoren och hur stipendiet betalas ut, eller

2. ett av Europeiska unionen finansierat program eller motsvarande, där

stipendier utgör en vedertagen finansieringsform och där krav på finansiering
genom anställning blir ett hinder för antagande högskolas medverkan.

1 Förordningen omtryckt 1998:1003.

2 Senaste lydelse 2013:525.

3 Tidigare 5 kap. 4 § upphävd genom 2017:284.

SFS 2017:947

Utkom från trycket
den 7 november 2017

background image

2

SFS 2017:947

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

7 kap.

36 §

4

Till utbildning på forskarnivå får högskolan anta sökande som anställs

som doktorand. Högskolan får även anta en sökande som har någon annan
form av studiefinansiering, om högskolan bedömer att

1. finansieringen kan säkras under hela utbildningen, och
2. den sökande kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan

slutföras inom fyra år när det gäller licentiatexamen eller konstnärlig licen-
tiatexamen och åtta år när det gäller doktorsexamen eller konstnärlig doktors-
examen.

För sökande vars studiefinansiering består av stipendium anses finansie-

ringen enligt första stycket 1 säkrad om nivån på stipendiet är likvärdig med
den lönenivå för doktorander som följer av svenska kollektivavtal eller praxis
inom yrket efter avdrag för preliminär skatt enligt den skattetabell som mot-
svarar den genomsnittliga skattesatsen för kommuner och landsting och som
årligen publiceras av Statistiska centralbyrån. Om sökanden ska vistas om-
växlande i Sverige och i annat land, gäller kravet på nivån på stipendiet endast
tiden då sökanden avser att vistas i Sverige.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018 i fråga om 1 kap.

11 c § och i övrigt den 1 juli 2018.

2. De nya bestämmelserna i 5 kap. 4 och 4 a §§ tillämpas i fråga om utbild-

ning på forskarnivå som avses leda till doktorsexamen eller konstnärlig dok-
torsexamen som påbörjas efter den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2017:284.