SFS 2017:948 om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare

170948.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:326) om
behörighet och legitimation för lärare och
förskollärare;

utfärdad den 26 oktober 2017.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 2 § förordningen (2011:326) om behörig-

het och legitimation för lärare och förskollärare

1 ska ha följande lydelse.

4 kap.

2 §

2

Om ett sådant bevis över utländsk lärar- eller förskollärarutbildning

som avses i 3 kap. 1 § första stycket ligger till grund för ansökan om legitima-
tion ska Statens skolverk inhämta ett yttrande från Universitets- och hög-
skolerådet innan ärendet avgörs, om det inte är obehövligt.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2017.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:532.

2 Senaste lydelse 2016:183.

SFS 2017:948

Utkom från trycket
den 7 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017