SFS 2017:949 Förordning om ändring i förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer

170949.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:65) om
statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer;

utfärdad den 26 oktober 2017.

Regeringen föreskriver att 33 § förordningen (2011:65) om statsbidrag till

barn- och ungdomsorganisationer ska ha följande lydelse.

33 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om sådana or-
ganisationsbidrag som avses i 10 § 1 och 2 får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2017.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2017:949

Utkom från trycket
den 7 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017