SFS 2017:950 Förordning om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning

170950.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2016:937) om
statsbidrag för regional yrkesinriktad
vuxenutbildning;

utfärdad den 26 oktober 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2016:937) om statsbidrag

för regional yrkesinriktad vuxenutbildning

dels att 27 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 27 § ska utgå,
dels att 2, 20 och 28�31 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast efter 26 § ska lyda ⬝Storleken på statsbidrag när

det gäller övrig utbildning⬝,

dels att det närmast före 2 § ska införas en ny rubrik av följande lydelse.

Bidragsperiod och årsstudieplats

2 §

Statsbidrag lämnas för ett år i sänder (bidragsperiod) i den utsträckning

det finns tillgång på medel.

Statsbidrag lämnas med i 24�31 §§ angivna belopp per årsstudieplats för

en bidragsperiod. Omfattningen av en årsstudieplats framgår av 2 kap. 2 §
förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.

20 §

1

Ytterligare villkor som ska vara uppfyllda för att få statsbidrag enligt

denna förordning är följande:

1. minst tre kommuner ska samverka om planering och genomförande av

utbildningen i syfte att öka utbildningsutbudet för enskilda och tillgodose be-
hoven på hela arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna,

2. de samverkande kommunerna ska sammantaget finansiera utbildning

som motsvarar utbildning enligt denna förordning av minst samma omfatt-
ning i årsstudieplatser som den utbildning som bidraget lämnas för,

3. sammansättningen av utbildningen ska planeras efter samråd med före-

trädare för arbetsgivare, organisationer eller andra sammanslutningar som är
verksamma inom de branscher som finns företrädda i de samverkande kom-
munerna,

4. utbudet ska planeras efter samråd med
a) den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet eller länen en-

ligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, lagen

1 Senaste lydelse 2016:1371. �ndringen innebär att fjärde stycket tas bort.

SFS 2017:950

Utkom från trycket
den 7 november 2017

background image

2

SFS 2017:950

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

(2002:34) om samverkansorgan i länen eller förordningen (2007:825) med
länsstyrelseinstruktion, och

b) Arbetsförmedlingen,
5. de samverkande kommunerna ska
a) visa på ett behov av utbildningen,
b) erbjuda en möjlighet till validering, och
c) erbjuda studie- och yrkesvägledning samt vid planeringen och genom-

förandet av utbildningen ta till vara elevens tidigare förvärvade kunskaper
och kompetens.

Undantag från villkoret om samverkan mellan minst tre kommuner i första

stycket 1 får medges om det finns synnerliga skäl.

Villkoret i första stycket 2 gäller inte lärlingsutbildning eller sammanhållna

yrkesutbildningar till yrkesförare för persontransporter eller godstransporter.

28 §

För utbildning i ämnen som i gymnasieskolan utgör yrkesämnen inom

barn- och fritidsprogrammet, handels- och administrationsprogrammet,
hotell- och turismprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet lämnas
statsbidrag med 35 000 kronor per årsstudieplats under bidragsperioden.

29 §

För utbildning i ämnen som i gymnasieskolan utgör yrkesämnen inom

bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, fordons- och
transportprogrammet, hantverksprogrammet, industritekniska programmet,
naturbruksprogrammet, restaurang- och livsmedelsprogrammet samt VVS-
och fastighetsprogrammet lämnas statsbidrag med 75 000 kronor per årsstu-
dieplats under bidragsperioden.

30 §

För kurser i yrkesämnen i särskild utbildning för vuxna lämnas stats-

bidrag med 75 000 kronor per årsstudieplats under bidragsperioden.

31 §

För orienteringskurser och för kurser i ämnena svenska, svenska som

andraspråk, engelska, matematik eller samhällskunskap inom kommunal
vuxenutbildning på gymnasial nivå lämnas statsbidrag med 30 000 kronor per
årsstudieplats under bidragsperioden.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)