SFS 2017:953 Förordning om ändring i förordningen (2017:623) om försöksverksamhet med branschskolor och statsbidrag till vissa huvudmän

170953.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2017:623) om
försöksverksamhet med branschskolor och
statsbidrag till vissa huvudmän;

utfärdad den 2 november 2017.

Regeringen föreskriver att 1 och 6 §§ förordningen (2017:623) om försöks-

verksamhet med branschskolor och statsbidrag till vissa huvudmän ska ha föl-
jande lydelse.

1 §

Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till lagen

(2017:571) om försöksverksamhet med branschskolor. Förordningen inne-
håller även bestämmelser om statsbidrag till huvudmän som enligt lagen om
försöksverksamhet med branschskolor har överlämnat undervisning på entre-
prenad till en branschskola.

Förordningen gäller för försöksverksamhet som bedrivs under tiden 1 juli

2018�30 juni 2023.

Förordningen är meddelad med stöd av 1 § fjärde stycket lagen om för-

söksverksamhet med branschskolor i fråga om 4 och 5 §§ och 8 kap. 11 §
regeringsformen i fråga om 10 § samt med stöd av 8 kap. 7 § första stycket 2
regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

6 §

En skolhuvudman som har överlämnat undervisning på entreprenad till

en branschskola enligt lagen (2017:571) om försöksverksamhet med bransch-
skolor får ansöka om statsbidrag. Statsbidrag lämnas med högst 50 000 kro-
nor för varje elev som deltagit minst sex veckor per läsår i sådan utbildning.
Statsbidrag till en huvudman får lämnas för högst fem elever per yrkesområde
och högst två läsår för varje elev.

Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel.
Statens skolverk prövar frågor om och betalar ut bidraget.

Denna förordning träder i kraft den 12 december 2017.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2017:953

Utkom från trycket
den 14 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017