SFS 2017:956 Lag om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.

170956.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder
för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.;

utfärdad den 2 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 § lagen (1962:627) om vissa

åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m. ska ha följande lydelse.

7 §

2

Bestämmelserna om specifik miljöbedömning i 6 kap. miljöbalken och

bestämmelserna i 17 kap. 4 a § miljöbalken ska inte gälla i fråga om vatten-
verksamhet enligt denna lag.

I fråga om vattenverksamhet enligt denna lag ska en liten miljökonsekvens-

beskrivning enligt 6 kap. 47 § miljöbalken tas fram.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2016/17:200, bet. 2017/18:MJU5, rskr. 2017/18:20.

2 Senaste lydelse 2005:573.

SFS 2017:956

Utkom från trycket
den 14 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017