SFS 2017:957 Lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

170957.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1966:314) om
kontinentalsockeln;

utfärdad den 2 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 a § lagen (1966:314) om konti-

nentalsockeln ska ha följande lydelse.

3 a §

2

Vid prövning av tillstånd att utforska kontinentalsockeln eller att

utvinna naturtillgångar från den tillämpas 2 kap. och 5 kap. 3 § miljöbalken.

Bestämmelser om att tillstånd krävs för vissa verksamheter och åtgärder

finns i 7 kap. 28 a�29 b §§ miljöbalken.

Vid prövning av tillstånd att utvinna naturtillgångar från kontinentalsock-

eln tillämpas dessutom 3 och 4 kap. miljöbalken.

För verksamheter och åtgärder som ska prövas för ett tillstånd att genom

borrning eller sprängning utforska kontinentalsockeln eller att utvinna natur-
tillgångar från den ska

1. bestämmelserna om planer och annat underlag i 3 kap. 11 och 12 §§ och

5 kap. 15 § miljöbalken tillämpas,

2. frågan om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande

miljöpåverkan avgöras i ett särskilt beslut enligt 6 kap. 26 och 27 §§ miljöbal-
ken efter att en undersökning enligt 6 kap. 23�25 §§ har gjorts, om annat inte
följer av undantagen i 6 kap. 23 § andra stycket,

3. en specifik miljöbedömning göras, information lämnas och samordning

ske enligt 6 kap. 28�46 §§ miljöbalken, om en betydande miljöpåverkan kan
antas, och

4. en liten miljökonsekvensbeskrivning tas fram enligt 6 kap. 47 § miljö-

balken, om länsstyrelsen beslutar att en betydande miljöpåverkan inte kan an-
tas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och prövningen

av ärenden som har inletts före ikraftträdandet.

3. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut att en verksamhet

eller åtgärd inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan som har med-
delats före ikraftträdandet och i fråga om samråd som har skett före ikraftträ-
dandet.

1 Prop. 2016/17:200, bet. 2017/18:MJU5, rskr. 2017/18:20.

2 Senaste lydelse 2010:883.

SFS 2017:957

Utkom från trycket
den 14 november 2017

background image

2

SFS 2017:957

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)