SFS 2017:959 Lag om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

170959.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1983:293) om inrättande,
utvidgning och avlysning av allmän farled och
allmän hamn;

utfärdad den 2 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1983:293) om inrät-

tande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

2

dels att nuvarande 1 c § ska betecknas 1 d §,
dels att 1 a och 1 b §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 1 c §, av följande lydelse.

1 a §

3

Vid prövning av ärenden enligt denna lag ska 2�4 kap. och 5 kap. 3

och 15 §§ miljöbalken tillämpas.

1 b §

4

I ett ärende enligt denna lag ska

1. frågan om farleden eller hamnen kan antas medföra en betydande mil-

jöpåverkan avgöras i ett särskilt beslut enligt 6 kap. 26 och 27 §§ miljöbalken
efter att en undersökning enligt 6 kap. 23�25 §§ har gjorts, om inte annat föl-
jer av undantagen i 6 kap. 23 § andra stycket,

2. en specifik miljöbedömning göras och information lämnas enligt 6 kap.

28�41, 44 och 45 §§ miljöbalken, om en betydande miljöpåverkan kan antas,

3. en liten miljökonsekvensbeskrivning tas fram enligt 6 kap. 47 § miljö-

balken, om länsstyrelsen beslutar att en betydande miljöpåverkan inte kan
antas,

4. Sjöfartsverket och berörda länsstyrelser omfattas av de samråd som ska

ske, och

5. det som föreskrivs i 6 kap. miljöbalken om länsstyrelse ska gälla den

länsstyrelse inom vars område verksamheten huvudsakligen ska bedrivas.

Berörda länsstyrelser ska ta ställning till om miljökonsekvensbeskriv-

ningen uppfyller kraven i 6 kap. miljöbalken innan beslut fattas om att inrätta,
utvidga eller avlysa allmän farled eller allmän hamn. Beslut i den frågan får
inte överklagas.

I samband med prövningen av ett ärende enligt denna lag ska miljökonse-

kvensbeskrivningen och resultatet av samråd och yttranden beaktas.

1 Prop. 2016/17:200, bet. 2017/18:MJU5, rskr. 2017/18:20.

2 Senaste lydelse av 1 c § 1998:868.

3 Senaste lydelse 2010:886.

4 Senaste lydelse 2006:1012.

SFS 2017:959

Utkom från trycket
den 14 november 2017

background image

2

SFS 2017:959

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

1 c §

Den miljökonsekvensbeskrivning som krävs enligt 1 b § och 6 kap.

miljöbalken ska ingå i ett ärende enligt denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och prövningen

av ärenden som har inletts före ikraftträdandet.

3. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut att en verksamhet

eller åtgärd inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan som har med-
delats före ikraftträdandet och i fråga om samråd som har skett före ikraftträ-
dandet.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)