SFS 2017:960 Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

170960.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet;

utfärdad den 2 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 c och 5 e §§ lagen (1984:3) om

kärnteknisk verksamhet

2 ska ha följande lydelse.

5 c §

3

För en kärnteknisk anläggning som ska prövas för ett tillstånd att upp-

föra, inneha eller driva en sådan anläggning ska

1. bestämmelserna om planer och planeringsunderlag i 3 kap. 11 och 12 §§

och 5 kap. 15 § miljöbalken tillämpas,

2. frågan om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande

miljöpåverkan avgöras i ett särskilt beslut enligt 6 kap. 26 och 27 §§ miljöbal-
ken efter att en undersökning enligt 6 kap. 23�25 §§ har gjorts, om annat inte
följer av undantagen i 6 kap. 23 § andra stycket,

3. en specifik miljöbedömning göras, information lämnas och samordning

ske enligt 6 kap. 28�46 §§ miljöbalken, om en betydande miljöpåverkan kan
antas, och

4. en liten miljökonsekvensbeskrivning tas fram enligt 6 kap. 47 § miljö-

balken, om länsstyrelsen beslutar att en betydande miljöpåverkan inte kan an-
tas.

5 e §

4

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om att 6 kap. miljöbalken ska tillämpas även i andra ärenden
om tillstånd enligt denna lag än sådana som avses i 5 c §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och prövningen

av ärenden som har inletts före ikraftträdandet.

3. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut att en verksamhet

eller åtgärd inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan som har med-
delats före ikraftträdandet och i fråga om samråd som har skett före ikraftträ-
dandet.

1 Prop. 2016/17:200, bet. 2017/18:MJU5, rskr. 2017/18:20.

2 Lagen omtryckt 1992:1536.

3 Senaste lydelse 2014:141.

4 Senaste lydelse 2014:141.

SFS 2017:960

Utkom från trycket
den 14 november 2017

background image

2

SFS 2017:960

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)