SFS 2017:964 Lag om ändring i lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning

170964.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:814) med särskilda
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning;

utfärdad den 2 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1998:814) med sär-

skilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning

dels att 13 § ska ha följande lydelse,
dels att det närmast före 13 § ska införas en ny rubrik av följande lydelse.

Bemyndigande

13 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om att en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljö-
balken ska ingå i en ansökan om tillstånd eller medgivande enligt 5�7 eller
9 §.

Regeringen eller den myndighet eller kommun som regeringen bestämmer

får meddela föreskrifter om avgift för en myndighets prövning av fråga om
tillstånd eller medgivande enligt 5�7 eller 9 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2016/17:200, bet. 2017/18:MJU5, rskr. 2017/18:20.

SFS 2017:964

Utkom från trycket
den 14 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017