SFS 2017:966 Miljöbedömningsförordning

170966.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Miljöbedömningsförordning;

utfärdad den 2 november 2017.

Regeringen föreskriver

1 följande.

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om miljöbedömningar enligt

6 kap. miljöbalken.

Förordningen är meddelad med stöd av
� 6 kap. 4 § miljöbalken i fråga om 2�4 §§,
� 6 kap. 21 § miljöbalken i fråga om 6 och 7 §§,
� 6 kap. 14 och 34 §§ miljöbalken i fråga om 23 och 24 §§,
� 6 kap. 38 § miljöbalken i fråga om 15 och 19 §§, och
� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Planer och program som ska eller inte ska antas medföra en
betydande miljöpåverkan

2 §

En betydande miljöpåverkan ska antas enligt 6 kap. 3 § första stycket

miljöbalken, om

1. genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan komma att

omfatta en verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a §
miljöbalken, eller

2. planen, programmet eller ändringen anger förutsättningar för att bedriva

sådana verksamheter eller vidta sådana åtgärder som anges i 6 § eller bilagan
till denna förordning och är

a) ett åtgärdsprogram enligt 5 kap. 5 § miljöbalken,
b) en avfallsplan enligt 15 kap. 41 § miljöbalken eller enligt 83 § avfalls-

förordningen (2011:927),

c) en översiktsplan enligt 3 kap. plan- och bygglagen (2010:900),
d) en plan för tillförsel, distribution och användning av energi enligt lagen

(1977:439) om kommunal energiplanering,

e) en länsplan enligt förordningen (1997:263) om länsplaner för regional

transportinfrastruktur,

f) en havsplan enligt havsplaneringsförordningen (2015:400), eller
g) en annan plan eller ett annat program som avser jord- eller skogsbruk,

fiske, energi, industri, transporter, regional utveckling, avfallshantering, vat-

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om
bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt, i lydelsen en-
ligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU samt Europaparlamentets och
rådets direktiv 2001/42/EG av den 27 juni 2001 om bedömning av vissa planers och
programs miljöpåverkan, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2017:966

Utkom från trycket
den 14 november 2017

background image

2

SFS 2017:966

tenförvaltning, telekommunikationer, turism, fysisk planering eller markan-
vändning.

3 §

Trots 2 § ska frågan om betydande miljöpåverkan avgöras efter en

undersökning enligt 6 kap. 6 § miljöbalken i fråga om

1. detaljplaner enligt plan- och bygglagen,
2. andra planer eller program som enbart avser användningen av små områ-

den på lokal nivå, eller

3. små ändringar i planer eller program som inte omfattas av 1 eller 2.

4 §

Planer och program som krävs i lag eller annan författning och som upp-

rättas av en myndighet eller kommun samt ändringar i sådana planer och pro-
gram ska, om de inte omfattas av 2 §, antas medföra en betydande miljöpåver-
kan endast om

1. planerna, programmen eller ändringarna anger förutsättningar för att be-

driva verksamheter och åtgärder med hänsyn till hur de kan påverka miljön,
och

2. en undersökning enligt 6 kap. 6 § miljöbalken visar att en sådan miljöpå-

verkan kan antas.

Att undersöka om genomförandet av en plan eller ett program
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

5 §

Vid en undersökning enligt 6 kap. 6 § miljöbalken ska identifieringen

av omständigheter som i det enskilda fallet talar för eller emot en betydande
miljöpåverkan utgå ifrån

1. i vilken utsträckning planen, programmet eller ändringen
a) anger förutsättningar för verksamheter eller åtgärder när det gäller loka-

lisering, typ av verksamhet, storlek eller driftsförhållanden eller genom att
fördela resurser,

b) har betydelse för de miljöeffekter som genomförandet av andra planer

eller program medför,

c) har betydelse för att främja en hållbar utveckling eller för integreringen

av miljöaspekter i övrigt, eller

d) har betydelse för möjligheterna att följa miljölagstiftningen,
2. miljöproblem som är relevanta för planen, programmet eller ändringen,
3. de sannolika miljöeffekternas och det påverkade områdets utmärkande

egenskaper,

4. i vilken utsträckning det går att avhjälpa de sannolika miljöeffekterna,
5. miljöeffekternas gränsöverskridande egenskaper,
6. miljöeffekternas omfattning,
7. riskerna för människors hälsa eller för miljön till följd av allvarliga

olyckor eller andra omständigheter,

8. det påverkade områdets betydelse och sårbarhet på grund av intensiv

markanvändning, överskridna miljökvalitetsnormer, dess kulturvärden eller
andra utmärkande egenskaper i naturen, och

9. påverkan på områden eller natur som har erkänd skyddsstatus nationellt,

inom Europeiska unionen eller internationellt.

background image

3

SFS 2017:966

Verksamheter och åtgärder som ska eller inte ska antas medföra
en betydande miljöpåverkan

6 §

En verksamhet eller åtgärd ska antas medföra en betydande miljöpåver-

kan enligt 6 kap. 20 § första stycket 2 miljöbalken, om verksamheten eller åt-
gärden

1. är tillståndspliktig enligt 2 kap. 1 eller 2 §, 3 kap. 1 §, 4 kap. 8, 9 eller

11�16 §, 6 kap. 1 eller 2 §, 7 kap. 1 eller 2 §, 8 kap. 1 eller 6 §, 9 kap., 11 kap.
1, 2 eller 7�9 §, 12 kap. 1�36 eller 38, 39, 42 eller 43 §, 14 kap. 1�3, 9, 10, 15
eller 16 §, 15 kap. 1�9 eller 11�17 §, 17 kap. 1, 4 eller 5 §, 18 kap. 3, 6, 7 eller
9 §, 19 kap. 2 eller 3 §, 20 kap. 1 eller 3 §, 21 kap. 5, 7�9, 13 eller 14 §, 22
kap., 24 kap. 1, 3 eller 4 §, 28 kap. 1 eller 2 §, 29 kap. 5, 7, 9, 11, 15, 20, 21,
23�25, 27, 30, 36, 45, 53, 58�64, 68, 71 eller 72 § eller 30 kap. 1 § miljöpröv-
ningsförordningen (2013:251),

2. omfattas av 4 kap. 1, 2 eller 3 § miljöprövningsförordningen och
a) är en torvtäkt som omfattar mer än 150 hektar eller har en produktion

som överstiger 25 000 kubikmeter per kalenderår, eller

b) är en täkt för annat än husbehov av berg, naturgrus eller andra jordarter,

torv och matjord undantagna, som omfattar mer än 25 hektar eller har en pro-
duktion som överstiger 25 000 ton per kalenderår,

3. är en vattenverksamhet med
a) minikraftverk eller annat vattenkraftverk,
b) vattenöverledning av mer än fem procent av normal lågvattenmängd i

något av de berörda områdena, eller

c) muddring i ett miljöriskområde eller för en farled,
4. omfattas av någon av bestämmelserna om regeringens tillåtlighetspröv-

ning i 17 kap. 1 § 1, 2 eller 3 eller 4 a § 13�17 miljöbalken,

5. innefattar en rörledning med en diameter som överstiger 800 millimeter

och en längd som överstiger 40 kilometer för transport av gas, olja eller kemi-
kalier eller av koldioxid för geologisk lagring,

6. innefattar en anläggning för starkströmsluftledning med en spänning på

minst 220 kilovolt och en längd av minst 15 kilometer,

7. motorvägar och motortrafikleder samt andra vägar med minst fyra kör-

fält och en sträckning av minst tio kilometer, eller

8. järnvägar avsedda för fjärrtrafik och anläggande av nytt spår på en

sträcka av minst fem kilometer för befintliga järnvägar för fjärrtrafik.

Första stycket avgör inte frågan om betydande miljöpåverkan när en verk-

samhet eller åtgärd ändras.

7 §

En verksamhet eller åtgärd ska inte antas medföra en betydande mil-

jöpåverkan enligt 6 kap. 20 § första stycket 2 miljöbalken, om det endast är
fråga om

1. en avloppsanordning eller anslutning som avses i 13 § förordningen

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,

2. en värmepumpsanläggning som avses i 17 § förordningen om miljöfarlig

verksamhet och hälsoskydd,

3. något som är tillståndspliktigt enligt föreskrifter som har meddelats med

stöd av 39, 40 eller 42 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och häl-
soskydd, eller

4. markavvattning enligt 11 kap. miljöbalken om ansökan avser en markav-

vattning, vars miljöpåverkan är utan betydelse.

background image

4

SFS 2017:966

Samrådsunderlag för verksamheter och åtgärder

8 §

Samrådsunderlaget enligt 6 kap. 24 § första stycket 1 och 30 § andra

stycket miljöbalken ska innehålla uppgifter om

1. verksamhetens eller åtgärdens utformning och omfattning,
2. rivningsarbeten, om sådana kan förutses,
3. verksamhetens eller åtgärdens lokalisering,
4. miljöns känslighet i de områden som kan antas bli påverkade,
5. vad i miljön som kan antas bli betydligt påverkat,
6. de betydande miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan antas

medföra i sig eller till följd av yttre händelser, i den utsträckning sådana upp-
gifter finns tillgängliga,

7. åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa

negativa miljöeffekter, i den utsträckning sådana uppgifter finns tillgängliga,
och

8. den bedömning som den som avser att bedriva verksamheten eller vidta

åtgärden gör i frågan om huruvida en betydande miljöpåverkan kan antas.

Om samrådsunderlaget avser en verksamhet eller åtgärd som omfattas av

lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av all-
varliga kemikalieolyckor, ska underlaget innehålla en upplysning om detta.

9 §

De uppgifter som ska finnas med i samrådsunderlaget ska ha den om-

fattning och detaljeringsgrad som behövs för att kunna ta ställning till

1. om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande mil-

jöpåverkan utifrån sådana omständigheter som avses i 10�13 §§, om sam-
rådsunderlaget tas fram inför undersökningssamrådet, och

2. vilken omfattning och detaljeringsgrad miljökonsekvensbeskrivningen

bör ha, om samrådsunderlaget tas fram inför avgränsningssamrådet.

Att undersöka och besluta om en verksamhet eller åtgärd kan
antas medföra en betydande miljöpåverkan

10 §

Vid undersökning eller beslut om huruvida en verksamhet eller en

åtgärd kan antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 23 eller
26 § miljöbalken ska hänsyn tas till

1. verksamhetens eller åtgärdens utmärkande egenskaper,
2. verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, och
3. de möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper.

11 §

I fråga om verksamhetens eller åtgärdens utmärkande egenskaper

enligt 10 § 1 ska särskild hänsyn tas till

1. verksamhetens eller åtgärdens omfattning och utformning,
2. hur verksamheten eller åtgärden bidrar till kumulativa miljöeffekter till-

sammans med andra verksamheter som bedrivs, som har fått ett tillstånd eller
som har anmälts och får påbörjas,

3. verksamhetens eller åtgärdens användning av mark, jord, vatten, biolo-

gisk mångfald, andra naturtillgångar och fysisk miljö i övrigt,

4. det avfall och andra förväntade restprodukter som verksamheten eller

åtgärden ger upphov till,

5. föroreningar och störningar från verksamheten eller åtgärden,

background image

5

SFS 2017:966

6. sannolikheten för allvarliga olyckor som är relevanta för den aktuella

verksamheten eller åtgärden, och

7. risker för människors hälsa.

12 §

I fråga om verksamhetens eller åtgärdens lokalisering enligt 10 § 2 ska

särskild hänsyn tas till

1. pågående eller tillåten markanvändning,
2. de naturresurser som finns i det område som kan antas bli påverkat och

deras relativa förekomst, tillgänglighet, kvalitet och förnyelseförmåga i områ-
det, och

3. naturresursernas, naturmiljöns och kulturmiljöns tålighet i det område

som kan antas bli påverkat, med särskild uppmärksamhet på påverkan som
avser

a) ett stort opåverkat område,
b) en våtmark, ett strandområde eller en älvmynning,
c) ett kustområde eller en marin miljö,
d) ett bergs- eller skogsområde,
e) ett betydelsefullt kulturlandskap,
f) ett tätbefolkat område,
g) en nationalpark, ett naturreservat, ett kulturreservat eller ett annat om-

råde som är skyddat enligt 7 kap. miljöbalken,

h) ett område eller en byggnad som skyddas enligt 2�4 kap. kulturmiljö-

lagen (1988:950), förordningen (2013:558) om statliga byggnadsminnen
m.m. eller plan- och bygglagen (2010:900),

i) ett sådant område som är upptaget på världsarvslistan i enlighet med

Unescos konvention av den 16 november 1972 om skydd för världens kultur-
och naturarv, eller

j) ett område där miljökvalitetsnormer inte följs eller riskerar att inte kunna

följas.

13 §

I fråga om de möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper

enligt 10 § 3 ska särskild hänsyn tas till

1. effekternas storlek, utbredning, karaktär, intensitet och komplexitet,
2. sannolikheten för att effekterna uppkommer, hur de uppkommer, vilken

varaktighet eller frekvens de har och hur reversibla de är,

3. hur gränsöverskridande effekterna är,
4. effekternas kumulativa verkan tillsammans med effekterna av andra

verksamheter som bedrivs, som har fått ett tillstånd eller som har anmälts och
får påbörjas, och

5. möjligheten att begränsa effekterna på ett effektivt sätt.
Vid bedömningen ska hänsyn tas till allmänhetens behov av information.

Länsstyrelsens beslut i frågan om miljöpåverkan

14 §

Om samrådsunderlaget är fullständigt och ett undersökningssamråd

har genomförts, ska länsstyrelsen så snart som möjligt och senast 60 dagar
efter att ha fått samrådsredogörelsen enligt 6 kap. 25 § 2 miljöbalken avgöra
frågan om huruvida verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en bety-
dande miljöpåverkan.

Trots första stycket får handläggningstiden förlängas, om det är nödvändigt

på grund av verksamhetens eller åtgärdens art, komplexitet, lokalisering eller

background image

6

SFS 2017:966

omfattning. Länsstyrelsen ska i så fall, innan den ursprungliga tidsfristen löpt
ut, informera den som avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden om
skälen för förlängningen och ange när beslutet senast kommer att meddelas.

Miljökonsekvensbeskrivningen i den specifika miljöbedömningen

15 §

Den som avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden ska se till

att miljökonsekvensbeskrivningen tas fram med den sakkunskap som krävs i
fråga om verksamhetens eller åtgärdens särskilda förutsättningar och förvän-
tade miljöeffekter.

16 §

Miljökonsekvensbeskrivningen ska i fråga om sådana andra egenska-

per som avses i 6 kap. 35 § 1 miljöbalken innehålla relevanta uppgifter om

1. behovet av mark,
2. förutsebara rivningsarbeten,
3. vad som utmärker verksamheten eller åtgärden i fråga om energibehov,

energianvändning samt arten och mängden av de material och naturtillgångar
som används,

4. uppskattade typer och mängder av avfall och andra restprodukter och ut-

släpp som kan förutses, och

5. andra verksamheter eller särskilda anläggningar som kan komma att

behövas för att verksamheten ska kunna komma till stånd eller bedrivas på ett
ändamålsenligt sätt.

17 §

Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll enligt 6 kap. 35 § 2 miljöbal-

ken ska avse uppgifter om

1. möjliga alternativa utformningar och skälen för den valda utformningen

med hänsyn till miljöeffekter,

2. möjliga alternativa platser och skälen för valet av plats med hänsyn till

skillnader i miljöeffekterna mellan den valda platsen och alternativen,

3. undersökta möjliga alternativ i fråga om teknik, storlek, omfattning,

skyddsåtgärder, begränsningar, försiktighetsmått och andra relevanta aspekter
och skälen för de val som har gjorts med hänsyn till miljöeffekter, och

4. en redovisning av alternativa sätt att nå samma syfte, om länsstyrelsen

under samrådet har begärt att miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla en
sådan redovisning.

18 §

Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll enligt 6 kap. 35 § 4 miljöbal-

ken ska omfatta sådana miljöeffekter som kan förväntas uppkomma till följd
av

1. verksamhetens eller åtgärdens uppbyggnad, drift eller rivning,
2. användningen av naturresurser,
3. buller, vibrationer, ljus, värme, strålning, utsläpp av föroreningar eller

andra störningar,

4. bortskaffande och återvinning av avfall,
5. den teknik och de ämnen som har använts,
6. verksamheten eller åtgärden tillsammans med andra verksamheter som

bedrivs, som har fått ett tillstånd eller som har anmälts och får påbörjas,

7. verksamhetens klimatpåverkan, eller
8. verksamhetens utsatthet och sårbarhet för klimatförändringar eller andra

yttre händelser.

background image

7

SFS 2017:966

19 §

Miljökonsekvensbeskrivningen ska utöver det som anges i 6 kap. 35 §

miljöbalken innehålla

1. uppgifter om beredskapen för och föreslagna insatser vid allvarliga

olyckor, om sådana uppgifter är relevanta med hänsyn till verksamhetens eller
åtgärdens art och omfattning,

2. en redogörelse för de prognos- och mätmetoder, underlag och informa-

tionskällor som har använts med uppgift om eventuella brister och osäkerhe-
ter i metoderna och underlagen,

3. en referenslista med uppgifter om de källor som har använts, och
4. uppgifter om hur kravet på sakkunskap i 15 § är uppfyllt.

Lämpligt kungörande av miljökonsekvensbeskrivningen

20 §

En publik webbplats som tillhör den som prövar tillståndsfrågan är en

lämplig webbplats för att kungöra miljökonsekvensbeskrivningen.

Samråd med andra länder

21 §

Naturvårdsverket är ansvarig myndighet enligt 6 kap. 13 och 33 §§

miljöbalken och enligt Esbokonventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i
ett gränsöverskridande sammanhang (S� 1992:1), om inte regeringen efter an-
mälan av verket i ett visst ärende beslutar att den ansvariga myndighetens
uppgifter ska fullgöras av en annan myndighet.

22 §

Om en statlig myndighet får kännedom om en plan, ett program, en

verksamhet eller en åtgärd som kan antas medföra en betydande miljöpåver-
kan i ett annat land, ska myndigheten underrätta Naturvårdsverket om detta.

23 §

När samråd ska ske med ett annat land enligt 6 kap. 13 eller 33 § miljö-

balken, ska Naturvårdsverket komma överens med den ansvariga myndig-
heten i det landet om hur samrådet ska genomföras så att de myndigheter och
den allmänhet som kan antas bli berörda i det andra landet ges möjlighet att
lämna synpunkter inom en skälig tid som ska vara minst 30 dagar.

24 §

Naturvårdsverket ska

1. lämna och ta emot underrättelser och i övrigt fullgöra de skyldigheter

som en part har enligt artikel 2 punkterna 4�6, artikel 3 punkterna 1�3 och 5�
8, artikel 4 punkten 2 och artiklarna 5�7 i Esbokonventionen om miljökonse-
kvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (S� 1992:1), samt
artikel 10 i konventionens protokoll om strategiska miljöbedömningar,

2. fullgöra de uppgifter som följer av artikel 7 i Europaparlamentets och

rådets direktiv 2001/42/EG av den 27 juni 2001 om bedömning av vissa pla-
ners och programs miljöpåverkan, i den ursprungliga lydelsen,

3. fullgöra de uppgifter som följer av artikel 16 i Europaparlamentets och

rådets direktiv 2006/21/EG av den 15 mars 2006 om hantering av avfall från
utvinningsindustrin och om ändring av direktiv 2004/35/EG, i lydelsen enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 596/2009,

4. fullgöra de uppgifter som följer av artikel 26 i Europaparlamentets och

rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp
(samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar), i den ur-
sprungliga lydelsen,

background image

8

SFS 2017:966

5. fullgöra de uppgifter som följer av artikel 7 i Europaparlamentets och

rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av
inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt, i lydelsen enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU, och

6. samråda med andra berörda myndigheter i den utsträckning som behövs

för fullgörandet av uppgifterna enligt 1�5.

25 §

För fullgörandet av samråd med andra länder får Naturvårdsverket

kungöra information i Sverige, i ett annat land i Europeiska unionen och i ett
annat land som är utsatt part enligt Esbokonventionen om miljökonsekvens-
beskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (S� 1992:1) eller kon-
ventionens protokoll om strategiska miljöbedömningar.

Innan ett kungörande sker i ett annat land, ska verket höra det landets

ansvariga myndighet.

Underrättelser för regeringens tillåtlighetsprövning

26 §

En underrättelse till regeringen enligt 17 kap. 5 § miljöbalken ska

göras snarast efter det att myndigheten eller kommunen i samrådet enligt
6 kap. miljöbalken har fått kännedom om att en verksamhet förbereds som
inte omfattas av obligatorisk tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. 1 § miljöbal-
ken men som kan antas kunna bli föremål för tillåtlighetsprövning efter förbe-
håll enligt 17 kap. 3 § miljöbalken.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (1998:905) om miljökonse-

kvensbeskrivningar.

3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för
a) handläggningen och bedömningen av ärenden om planer eller program

som har påbörjats före ikraftträdandet,

b) handläggningen och prövningen av mål och ärenden om verksamheter

eller åtgärder där ansökan inkommit till den som ska pröva tillståndsfrågan
före ikraftträdandet, och

c) beslut att en verksamhet eller åtgärd inte kan antas medföra en bety-

dande miljöpåverkan som har meddelats före ikraftträdandet och i fråga om
samråd som har skett före ikraftträdandet.

4. Om 6 § första stycket 1 innebär strängare krav på en verksamhet eller

åtgärd på så sätt att den alltid ska antas medföra en betydande miljöpåverkan
medan den enligt äldre föreskrifter inte alltid skulle antas medföra en bety-
dande miljöpåverkan, ska de äldre föreskrifterna tillämpas.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

background image

9

SFS 2017:966

Bilaga

Verksamheter och åtgärder av betydelse för att avgöra planers och pro-
grams miljöpåverkan

1. Verksamheter och åtgärder inom jordbruk, skogsbruk eller vattenbruk som
avser

a) omstrukturering av fastighetsbildningen på landsbygden,
b) användning av obrukad mark eller delvis orörda naturområden för inten-

sivjordbruk,

c) bevattning, markavvattning eller annan vattenförsörjning inom jordbru-

ket,

d) nyplantering av skog eller avskogning i syfte att ändra markanvänd-

ningen,

e) andra anläggningar för intensiv djuruppfödning än de som anges i 6 §,
f) intensiv fiskodling, eller
g) återvinning av land från havet.

2. Verksamheter och åtgärder inom utvinningsindustrin som avser

a) andra stenbrott, annan gruvdrift i dagbrott eller annan torvutvinning än

de som omfattas av 6 §,

b) underjordisk gruvdrift,
c) utvinning av mineraler genom muddring till havs eller i vattendrag,
d) geotermisk borrning, borrning för lagring av kärnavfall, borrning efter

vatten eller annan djupborrning, eller

e) industrianläggningar ovan jord för utvinning av kol, olja, naturgas, mal-

mer eller bituminös skiffer.

Första stycket d gäller inte borrning för att undersöka markens bärighet.

3. Verksamheter och åtgärder inom energiproduktion som avser

a) andra anläggningar för produktion av elektricitet, ånga eller hetvatten än

de som omfattas av 6 §,

b) andra anläggningar för transport av gas, ånga eller hetvatten eller för

överföring av elektrisk energi med luftledningar än de som omfattas av 6 §,

c) lagring av naturgas ovan jord,
d) lagring under jord av brännbara gaser,
e) lagring av fossila bränslen ovan jord,
f) industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol,
g) andra anläggningar för behandling eller lagring av radioaktivt avfall än

de som omfattas av 6 §,

h) anläggningar för produktion av vattenkraftsbaserad energi, eller
i) grupper av vindkraftverk.

4. Verksamheter och åtgärder för framställning eller bearbetning av metaller
som avser

a) anläggningar för produktion av råjärn eller stål (primär eller sekundär

smältning), inklusive utrustning för kontinuerlig gjutning,

b) anläggningar för behandling av järnbaserade metaller genom varmvals-

ning, genom hammarsmide eller genom anbringande av skyddsbeläggningar
av smält metall,

c) järn- eller stålgjuterier,

background image

10

SFS 2017:966

d) anläggningar för smältning, inklusive framställning av legerings-

metaller, av andra icke-järnmetaller än ädelmetaller, inklusive återvinnings-
produkter (färskning, formgjutning eller liknande),

e) anläggningar för ytbehandling av metaller eller plaster med användning

av en elektrolytisk eller kemisk process,

f) tillverkning eller sammansättning av motorfordon eller tillverkning av

fordonsmotorer,

g) skeppsvarv,
h) anläggningar för tillverkning eller reparation av flygplan,
i) tillverkning av järnvägsutrustning,
j) formning med användning av sprängmedel, eller
k) rostnings- eller sintringsverk för metalliska malmer.

5. Verksamheter och åtgärder inom metallindustrin som avser

a) koksverk (torrdestillation av kol),
b) cementfabriker,
c) andra anläggningar för produktion av asbest eller tillverkning av asbest-

baserade produkter än de som omfattas av 6 §,

d) anläggningar för produktion av glas eller glasfiber,
e) anläggningar för smältning av mineraler eller för tillverkning av mine-

ralull, eller

f) tillverkning av takpannor, tegel, eldfast sten, kakel, stengods, porslin

eller andra keramiska produkter genom bränning.

6. Verksamheter och åtgärder inom kemisk industri som avser

a) behandling av mellanprodukter eller framställning av kemikalier,
b) framställning av bekämpningsmedel, farmaceutiska produkter, färger,

lacker, elastomerer eller peroxider, eller

c) anläggningar för lagring av olja, petrokemiska produkter eller kemiska

produkter.

7. Verksamheter och åtgärder inom livsmedelsindustrin som avser

a) framställning av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter,
b) förpackning eller konservering av animaliska eller vegetabiliska produk-

ter,

c) framställning av mejeriprodukter,
d) bryggning eller maltning,
e) sockervaruindustrier,
f) slakterier,
g) industriell framställning av stärkelse,
h) fiskmjöls- eller fiskoljefabriker, eller
i) sockerfabriker.

8. Verksamheter och åtgärder inom textil-, läder-, trä- eller pappersindustrin
som avser

a) andra industrianläggningar för framställning av papper eller papp än de

som omfattas av 6 §,

b) anläggningar för färgning av fibrer eller textiler eller för tvättning, blek-

ning, mercerisering eller annan förbehandling av fibrer eller textilier,

c) garverier, eller
d) anläggningar för produktion eller bearbetning av cellulosa.

background image

11

SFS 2017:966

9. Verksamheter och åtgärder inom gummiindustrin som avser tillverkning
eller behandling av elastomerbaserade produkter.

10. Infrastrukturprojekt som avser

a) anläggning av industriområden,
b) tätortsbebyggelse, inklusive byggande av shoppingcentrum och parke-

ringsplatser,

c) byggande av järnvägar, omlastningsstationer eller terminaler för kombi-

nerad trafik,

d) anläggning av flygfält,
e) byggande av vägar, hamnar eller hamnanläggningar, inklusive fiskeham-

nar,

f) anläggning av inre vattenvägar eller anläggningar för reglering av vatten-

flöden,

g) dammar och andra fördämningar eller vattenmagasin för långvarigt

bruk,

h) spårvägar, upphöjda eller underjordiska järnvägar, hängbanor eller lik-

nande banor av speciell typ som endast eller i huvudsak används för passage-
rartransport,

i) byggande av rörledningar för gas eller olja,
j) anläggning av vattenledningar över långa avstånd,
k) kustanläggningar för att bekämpa erosion eller havsanläggningar i form

av vallar, pirer, vågbrytare eller andra anläggningar för skydd mot havet eller
andra havsanläggningar varigenom kustlinjen kan ändras (andra verksam-
heter och åtgärder än sådana som avser underhåll eller återuppbyggnad av
anläggningar),

l) system för utvinning av grundvatten eller konstgjord grundvattenbild-

ning, eller

m) anläggningar för överledning av vatten mellan avrinningsområden.
Första stycket gäller inte verksamheter och åtgärder som omfattas av 6 §.

11. Verksamheter och åtgärder för turism eller fritid som avser

a) skidbackar, skidliftar eller linbanor med tillhörande anläggningar,
b) hamnar för fritidsbåtar,
c) hotellkomplex eller fritidsbyar med tillhörande anläggningar utanför

sammanhållen bebyggelse,

d) permanenta campingplatser, eller
e) temaparker.

12. Permanenta tävlings- och testbanor för motorfordon.

13. Provbänkar för motorer, turbiner eller reaktorer.

14. Anläggningar för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer.

15. Verksamheter och åtgärder för avfallshantering som avser

a) lagring av skrotbilar eller järnskrot,
b) anläggningar för behandling av djurkadaver,
c) anläggningar för återvinning eller förstöring av explosiva ämnen,
d) andra avloppsreningsverk än de som omfattas av 6 §,
e) deponering av slam från reningsverk, eller

background image

12

SFS 2017:966

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

f) andra anläggningar för bortskaffande av avfall än de som omfattas av

6 §.