SFS 2017:967 Förordning om ändring i kontinentalsockelförordningen (1966:315)

170967.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i kontinentalsockelförordningen
(1966:315);

utfärdad den 2 november 2017.

Regeringen föreskriver att 4 och 5 §§ kontinentalsockelförordningen

(1966:315)

1 ska ha följande lydelse.

4 §

2

Regeringen prövar frågor om tillstånd att utforska kontinentalsockeln

eller att utvinna naturtillgångar från denna, om inte annat följer av 5 §.

Ansökan ska ges in till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och ska

innehålla

1. uppgift om sökandens hemvist och postadress samt, när sökanden är ett

utländskt företag, om filial som sökanden har eller avser att inrätta i Sverige
för den tillämnade verksamheten,

2. uppgift om den tillämnade verksamhetens art och omfattning samt om

det område och den tid ansökningen avser,

3. arbetsprogram för verksamheten,
4. de uppgifter som behövs för att bedöma hur de allmänna hänsynsreg-

lerna i 2 kap. miljöbalken följs,

5. uppgift om de åtgärder sökanden anser nödvändiga för att förebygga vat-

tenförorening och intrång på sjöfart, fiske och andra allmänna och enskilda
intressen,

6. uppgift om sökandens tekniska och ekonomiska förutsättningar för verk-

samheten,

7. karta, upprättad enligt Sveriges geologiska undersöknings anvisningar,

tillsammans med en beskrivning över det område som avses med ansök-
ningen,

8. intyg som sökanden vill åberopa för att styrka uppgifter som avses i 3�6,

och

9. den miljökonsekvensbeskrivning som krävs enligt 3 a § fjärde stycket 3

eller 4 lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.

Ansökningshandlingarna ska ges in i minst sex exemplar.

5 §

3

Sveriges geologiska undersökning prövar frågor om tillstånd till sand-,

grus- eller stentäkt på ett område som i sin helhet är beläget inom allmänt vat-
tenområde i havet, om inte regeringen enligt femte stycket ska göra detta.
Ansökan ska innehålla de uppgifter som behövs för att bedöma hur de all-

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 1982:585.

2 Senaste lydelse 2007:952.

3 Senaste lydelse 2011:653.

SFS 2017:967

Utkom från trycket
den 14 november 2017

background image

2

SFS 2017:967

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

männa hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken följs samt den miljökonsekvens-
beskrivning som krävs enligt 3 a § lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.

Ansökningshandlingarna ska ges in i minst sex exemplar. Sveriges geolo-

giska undersökning ska i ett tillståndsärende inhämta yttrande från Natur-
vårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, kommunen och andra berörda
myndigheter.

Ett beslut om tillstånd ska gälla för viss tid, högst tio år, och avse ett visst

område. I beslutet ska det anges i vilken omfattning sand, grus eller sten får
tas samt de villkor som behövs för att i skälig omfattning tillgodose andra
intressen såsom sjöfarten, fisket och naturvården eller som annars föranleds
av bestämmelserna i havsrättskonventionen. Beslutet ska också innehålla en
upplysning om den prövning av verksamheten som kan krävas enligt någon
annan författning.

Sveriges geologiska undersökning ska ta ut en avgift för tillstånd enligt

4 b § andra stycket lagen om kontinentalsockeln. En avgift behöver dock inte
tas ut om företaget är av ringa omfattning eller om det finns något annat sär-
skilt skäl mot att ta ut avgiften. Avgifterna bestäms av Sveriges geologiska
undersökning.

Om en täkt som avses med ansökningen är av större omfattning eller kan

medföra betydande skadeverkningar eller om Naturvårdsverket eller Havs-
och vattenmyndigheten begär det, ska Sveriges geologiska undersökning med
eget yttrande överlämna ärendet till regeringen för prövning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen av ärenden som

har inletts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)