SFS 2017:968 Förordning om ändring i förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet

170968.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1984:14) om
kärnteknisk verksamhet;

utfärdad den 2 november 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1984:14) om kärnteknisk

verksamhet

1

dels att 3 b § ska betecknas 3 d §,
dels att 3 a och 24 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 3 b och 3 c §§, och närmast före

3 a § en ny rubrik av följande lydelse,

dels att det närmast före nya 3 d § ska införas en ny rubrik som ska lyda

⬝Ansökan om tillstånd⬝.

Miljöbedömningar

3 a §

2

Strålsäkerhetsmyndigheten får meddela föreskrifter om att 6 kap.

miljöbalken ska tillämpas i fråga om sådana ärenden om tillstånd som avses i
5 e § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.

3 b §

Strålsäkerhetsmyndigheten får i ett ärende om tillstånd som avses i

5 e § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet besluta att 6 kap. miljöbal-
ken ska tillämpas.

3 c § Om en miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram enligt föreskrifter
som avses i 3 a § eller enligt ett beslut som avses i 3 b §, ska beskrivningen
kungöras enligt 14 a § strålskyddsförordningen (1988:293).

24 §

3

Ansökan om tillstånd enligt 5 § eller 5 a § första stycket lagen

(1984:3) om kärnteknisk verksamhet ska ges in till Strålsäkerhetsmyndig-
heten. Om ansökan avser en fråga som regeringen ska pröva, ska myndig-
heten hämta in de yttranden som behövs och med ett eget yttrande överlämna
handlingarna i ärendet till regeringen. Om ansökan avser en ny kärnkrafts-
reaktor eller ändring av högsta tillåtna termiska effekt för en kärnkraftsreak-
tor, ska myndigheten ge Affärsverket svenska kraftnät tillfälle att yttra sig
över ansökan.

1 Förordningen omtryckt 2008:456.
Senaste lydelse av 3 b § 2010:1328.

2 Senaste lydelse 2017:778.

3 Senaste lydelse 2017:778.

SFS 2017:968

Utkom från trycket
den 14 november 2017

background image

2

SFS 2017:968

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Ansökan om tillstånd enligt 5 § lagen om kärnteknisk verksamhet ska inne-

hålla den miljökonsekvensbeskrivning som krävs enligt 5 c § 3 eller 4 lagen
om kärnteknisk verksamhet.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen av ärenden som

har inletts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)