SFS 2017:969 Förordning om ändring i mineralförordningen (1992:285)

170969.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i mineralförordningen (1992:285);

utfärdad den 2 november 2017.

Regeringen föreskriver att 17 § mineralförordningen (1992:285)

1 ska ha

följande lydelse.

17 §

2

En ansökan om bearbetningskoncession ska vara skriftlig, ges in till

bergmästaren och innehålla den miljökonsekvensbeskrivning som krävs enligt
4 kap. 2 § femte stycket minerallagen (1991:45) samt uppgifter om

1. sökandens namn, hemvist och adress samt kontaktperson om sökanden

är en juridisk person,

2. det eller de koncessionsmineral ansökan avser,
3. det område och den tid som avses med ansökan,
4. de fastigheter som berörs av ansökan samt fastighetsägarnas och andra,

för sökanden kända, sakägares namn och adress,

5. huruvida det inom eller omedelbart intill området finns områden som

omfattas av bestämmelserna i 5 kap. 10 § eller 17 kap. 3 § minerallagen,

6. huruvida det finns sådan företrädesrätt som avses i 4 kap. 3 § mineral-

lagen,

7. huruvida det finns sådant förhållande som nämns i 4 kap. 4 § mineral-

lagen,

8. den planerade verksamhetens inverkan på allmänna och enskilda intres-

sen samt de åtgärder som, enligt sökandens uppfattning, behövs för att skydda
allmänna intressen och enskild rätt,

9. sökandens plan för den planerade verksamheten och, om ansökningen

avser olja eller gasformiga kolväten, en utredning om sökandens tekniska och
ekonomiska möjligheter att fullfölja planen,

10. undersökningstillstånd som sökanden har eller har haft inom området,
11. de huvudsakliga villkor som enligt sökandens uppfattning bör gälla för

verksamheten, och

12. den benämning sökanden föreslår på koncessionsområdet.
Bergmästaren ska i varje särskilt fall efter samråd med sökanden bestämma

i hur många exemplar ansökan och de handlingar som avses i 18 § ska ges in.

Bergmästaren får i ett enskilt fall medge undantag från föreskrifterna i för-

sta stycket om sökanden i det begärda koncessionsområdet redan innehar
utmål.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

1 Förordningen omtryckt 2005:162.

2 Senaste lydelse 2005:162.

SFS 2017:969

Utkom från trycket
den 14 november 2017

background image

2

SFS 2017:969

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen av ärenden som

har inletts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)