SFS 2017:970 Förordning om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden

170970.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:896) om
hushållning med mark- och vattenområden;

utfärdad den 2 november 2017.

Regeringen föreskriver att 1 a § och 7 § förordningen (1998:896) om hus-

hållning med mark- och vattenområden

1 ska ha följande lydelse.

1 a §

2

Boverket har uppsikt över hushållningen med de mark- och vatten-

områden som omfattas av 4 kap. 1�7 §§ miljöbalken. Bestämmelser om att
Boverket ska verka för samordning av de statliga myndigheternas arbete med
underlag för tillämpningen av 3�5 kap. miljöbalken finns i förordningen
(2012:546) med instruktion för Boverket.

Boverket har dessutom allmän uppsikt över hushållningen med mark- och

vattenområden.

7 §

3

En anmälan som en statlig myndighet lämnar till regeringen enligt

3 kap. 14 § eller 5 kap. 14 § miljöbalken ska innehålla uppgift om vilken sam-
verkan som behövs mellan staten och den eller de berörda kommunerna för
att kommunerna i sin planering enligt plan- och bygglagen (2010:900) ska

1. tillgodose ett intresse som rör hushållningen med mark- och vatten-

områden enligt 3 och 4 kap. miljöbalken, eller

2. skapa förutsättningar för att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljö-

balken följs.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2015:401.

2 Senaste lydelse 2015:401.

3 Senaste lydelse 2012:909.

SFS 2017:970

Utkom från trycket
den 14 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017