SFS 2017:971 Förordning om ändring i förordningen (1998:898) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

170971.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:898) om
inrättande, utvidgning och avlysning av allmän
farled och allmän hamn;

utfärdad den 2 november 2017.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1998:898) om inrättande, ut-

vidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn ska ha följande
lydelse.

2 §

När Sjöfartsverket överlämnar en fråga om allmän farled eller allmän

hamn till regeringen för prövning enligt 17 kap. 1 eller 3 § miljöbalken, ska
verket i sitt yttrande enligt 1 c § lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning
och avlysning av allmän farled och allmän hamn bland annat lämna de upp-
gifter som behövs för att bedöma hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap.
miljöbalken följs samt uppgift om de samråd som skett enligt 6 kap. miljö-
balken. �ven i övrigt ansvarar Sjöfartsverket för att ett tillräckligt underlag
finns för regeringens prövning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

SFS 2017:971

Utkom från trycket
den 14 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017