SFS 2017:972 Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

170972.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;

utfärdad den 2 november 2017.

Regeringen föreskriver att 25, 26 a och 46 §§ förordningen (1998:899) om

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska ha följande lydelse.

25 §

1

En anmälan som avses i 9 kap. 6 § miljöbalken ska innehålla

1. de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att

tillsynsmyndigheten ska kunna bedöma den miljöfarliga verksamhetens eller
åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter, och

2. de uppgifter som anges i 8 § och 9 § 1 miljöbedömningsförordningen

(2017:966), om anmälan avser en verksamhet eller åtgärd enligt 2 kap. 3 eller
4 §, 3 kap. 2 §, 4 kap. 5, 10 eller 17 §, 5 kap. 3, 6, 7, 10, 11, 16, 19, 21, 23, 25,
27 eller 28 §, 6 kap. 3 §, 7 kap. 3 §, 12 kap. 40, 41, 46 eller 47 §, 13 kap. 2, 4
eller 6 §, 14 kap. 4, 5, 8 eller 20 §, 15 kap. 10 §, 16 kap. 3 eller 10 §, 18 kap.
1, 2, 4, 5 eller 10 §, 20 kap. 2 eller 4 §, 21 kap. 11, 12 eller 15 §, 24 kap. 2
eller 5 §, 28 kap. 4 §, 29 kap. 17, 31, 33 eller 37 § eller 30 kap. 3 § miljöpröv-
ningsförordningen (2013:251).

26 a §

2

I fråga om en verksamhet eller åtgärd som anges i 25 § 2 ska den

myndighet som handlägger anmälan

1. pröva om verksamheten eller åtgärden behöver tillståndsprövas,
2. vid prövningen ta hänsyn till de omständigheter som anges i 10�13 §§

miljöbedömningsförordningen (2017:966), och

3. förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd, om myndigheten

finner att verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan.

46 §

3

En ansökan eller en anmälan till den kommunala nämnden enligt 37

och 38 §§ eller bestämmelse meddelad med stöd av 39, 40 och 42 §§ ska vara
skriftlig och innehålla de uppgifter som behövs för ärendet samt de ritningar
och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma de anordningar, loka-
ler eller anläggningar som avses i ansökan eller anmälan.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

1 Senaste lydelse 2013:262.

2 Senaste lydelse 2016:1193.

3 �ndringen innebär att andra stycket tas bort.

SFS 2017:972

Utkom från trycket
den 14 november 2017

background image

2

SFS 2017:972

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och bedöm-

ningen av ärenden som har inletts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)