SFS 2017:973 Förordning om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

170973.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken;

utfärdad den 2 november 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:940) om avgifter för

prövning och tillsyn enligt miljöbalken

dels att 8 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 8 kap. 1 a�1 c §§, av följande

lydelse.

8 kap.

1 §

1

Om länsstyrelsen till följd av 19 kap. 4 eller 5 § miljöbalken i ett ärende

får kostnader för sakkunniga som länsstyrelsen har kallat, sammanträdesloka-
ler, kungörelser eller aktförvarare, ska kostnaderna ersättas av

1. sökanden, om ärendet avser en ansökan om ett sådant tillstånd till miljö-

farlig verksamhet som avses i 9 kap. miljöbalken, och

2. den som enligt 10 kap. 16 § miljöbalken är kostnadsansvarig för utred-

ningskostnader, om det är ett ärende enligt 10 kap. miljöbalken och avser ett
miljöriskområde.

1 a §

Sökanden är skyldig att ersätta en myndighets kostnad för kungörelser

och aktförvarare i ärenden som avser

1. specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken,
2. tillstånd eller dispens enligt 7 kap. miljöbalken, eller
3. markavvattning enligt 11 kap. miljöbalken.

1 b §

Den som är ersättningsskyldig enligt 1 eller 1 a § ska betala förskott

på ersättningen, om myndigheten begär det.

1 c §

Bestämmelser om skyldighet för sökanden att ersätta en mark- och

miljödomstols kostnader finns i 25 kap. 8 § miljöbalken.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen av ärenden som

har inletts före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse 2010:959.

SFS 2017:973

Utkom från trycket
den 14 november 2017

background image

2

SFS 2017:973

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)