SFS 2017:974 Förordning om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

170974.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1252) om
områdesskydd enligt miljöbalken m.m.;

utfärdad den 2 november 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:1252) om områ-

desskydd enligt miljöbalken m.m.

dels att 23 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 23 a §, och närmast före 23 a § en ny

rubrik av följande lydelse.

23 §

En ansökan om tillstånd eller dispens enligt 7 kap. miljöbalken eller

enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 kap. miljöbalken eller om
tillstånd till vilthägn enligt 12 kap. 11 § miljöbalken ska vara skriftlig och åt-
följd av en karta samt, i den utsträckning som det behövs i det enskilda fallet,
en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken.

I 19 kap. 6 § miljöbalken finns det en bestämmelse om det underlag som

ska ingå i en ansökan om tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken.

Kungörelse av ansökan

23 a §

Om ett ärende som avses i 23 § är av stort allmänt intresse, ska den

som prövar ärendet kungöra ansökan. Kungörelsen ska föras in i ortstidning. I
kungörelsen ska det anges att skriftliga synpunkter på ansökan får lämnas
inom den tid som länsstyrelsen eller kommunen har bestämt samt var hand-
lingarna i ärendet hålls tillgängliga.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen av ärenden som

har inletts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

SFS 2017:974

Utkom från trycket
den 14 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017