SFS 2017:975 Förordning om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.

170975.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1388) om
vattenverksamhet m.m.;

utfärdad den 2 november 2017.

Regeringen föreskriver att 5 och 20 §§ förordningen (1998:1388) om vat-

tenverksamhet m.m. ska ha följande lydelse.

5 §

1

En ansökan om tillstånd till markavvattning enligt 11 kap. 9 § miljöbal-

ken som prövas av en länsstyrelse ska vara skriftlig. Bestämmelserna i
22 kap. 1 § första stycket 1�5 och andra stycket 1 samt 2 § miljöbalken ska
tillämpas i fråga om ansökningen. Det som sägs där om mark- och miljödom-
stol ska gälla länsstyrelsen.

Kungörelse av ansökan och miljökonsekvensbeskrivning ska ske enligt

6

kap. 39�41 §§ miljöbalken samt 20 § miljöbedömningsförordningen

(2017:966). Tiden för skriftliga synpunkter får inte sättas till kortare tid än
fyra veckor efter kungörelsen.

Bestämmelser om kungörelse då mark- och miljödomstolen prövar en an-

sökan finns i 22 kap. 3 § miljöbalken.

20 §

2

En anmälan enligt 19 § ska vara skriftlig. Den får göras elektroniskt.

Om den endast görs i pappersform, ska den ges in i två exemplar. Anmälan
ska innehålla de uppgifter, ritningar, kartor och tekniska beskrivningar som
behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna bedöma verksamhetens art, om-
fattning, miljöeffekter och påverkan på närliggande fastigheter.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen av ärenden som

har inletts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:1173.

2 Senaste lydelse 2007:168.

SFS 2017:975

Utkom från trycket
den 14 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017