SFS 2017:976 Förordning om ändring i förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet

170976.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:715) om
finansiella åtgärder för hanteringen av
restprodukter från kärnteknisk verksamhet;

utfärdad den 2 november 2017.

Regeringen föreskriver att 32 och 33 §§ förordningen (2008:715) om

finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verk-
samhet ska ha följande lydelse.

32 §

1

Strålsäkerhetsmyndigheten prövar frågor om i vilken utsträckning

fonderade avgiftsmedel får användas för sådant stöd till ideella föreningar
som avses i 4 § 9 finansieringslagen.

Stöd får endast lämnas till ideella föreningar som
1. utnyttjar rätten att delta i sådant samråd som föreskrivs i 6 kap. 28 § 1 a

miljöbalken avseende anläggning för hantering och slutförvaring av använt
kärnbränsle,

2. har en styrelse som utses av medlemmarna under demokratiska former

och årligen håller stämma som medlemmarna får delta i,

3. har stadgar som beslutas av stämman och anger föreningens namn och

ändamål, hur beslut fattas, hur styrelsen utses samt hur revisorer som kontrol-
lerar styrelsens verksamhet utses,

4. inte har näringsverksamhet som sin huvudsakliga inkomstkälla, och
5. har minst 1 000 medlemmar, eller är en sammanslutning av ideella för-

eningar som tillsammans har minst 1 000 olika personer som medlemmar och
där varje förening som ingår uppfyller kraven i 2 och 4.

Stöd får lämnas med högst 2,5 miljoner kronor per förening och kalenderår

och med totalt högst 3,5 miljoner kronor per kalenderår.

33 §

2

Stöd enligt 32 § ska avse föreningens kostnader för att delta i sam-

rådsförfaranden enligt 6 kap. miljöbalken eller 5 c § lagen (1984:3) om kärn-
teknisk verksamhet och yttra sig enligt 6 kap. 39 § första stycket miljöbalken
över ansökan om tillstånd och miljökonsekvensbeskrivning för en anläggning
för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle samt kostnader för att
kunna följa och bedöma frågor som rör slutförvaring av använt kärnbränsle
och slutförvaringens påverkan på människors hälsa eller miljön. Kostnaderna
får omfatta lönekostnader, lokalkostnader och övriga administrativa kostna-
der. Stödet får inte avse kostnader för information riktad direkt till allmän-

1 Senaste lydelse 2011:1120.

2 Senaste lydelse 2010:1547.

SFS 2017:976

Utkom från trycket
den 14 november 2017

background image

2

SFS 2017:976

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

heten utöver vad som avser samrådsförfarandet. Stödet får inte avse insatser
som föreningen gör efter tolv månader från det att tillståndsansökan och
miljökonsekvensbeskrivningen har kungjorts enligt 6 kap. 39�41 §§ miljöbal-
ken.

Ansökan om stöd ska ha kommit in till Strålsäkerhetsmyndigheten senast

den 1 oktober året före det år som ansökan avser. I ansökan ska det anges
vilka kostnader under året som stödet ska användas till.

Om de ansökningar som avser godtagbara kostnader totalt omfattar större

belopp än vad som finns tillgängligt för stöd under ett visst kalenderår, ska
Strålsäkerhetsmyndigheten fördela stödet så att det ges en jämn geografisk
spridning och med beaktande av föreningarnas medlemsantal och behov samt
tidigare erhållet stöd.

Stödet betalas ut i förskott för kalenderår.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)