SFS 2017:977 Förordning om ändring i havsmiljöförordningen (2010:1341)

170977.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i havsmiljöförordningen (2010:1341);

utfärdad den 2 november 2017.

Regeringen föreskriver att 33 § och rubriken närmast före 33 § havsmiljö-

förordningen (2010:1341) ska ha följande lydelse.

Strategiska miljöbedömningar och annat beslutsunderlag

33 §

Bestämmelser om strategiska miljöbedömningar av planer och pro-

gram finns i 6

kap. miljöbalken och i miljöbedömningsförordningen

(2017:966).

Bestämmelser om planer och planeringsunderlag samt annat beslutsunder-

lag finns i 3 kap. 11 § och 5 kap. 15 § miljöbalken.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

SFS 2017:977

Utkom från trycket
den 14 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017