SFS 2017:978 Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

170978.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i plan- och byggförordningen
(2011:338);

utfärdad den 2 november 2017.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om plan- och byggförordningen (2011:338)

dels att 2 kap. 5 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 4 a §, och närmast före 2 kap.

4 a § en ny rubrik av följande lydelse.

2 kap.

Samråd med annat land

4 a §

Om det i fråga om en översiktsplan eller detaljplan krävs samråd med

ett annat land enligt 6 kap. 13 § miljöbalken, ska länsstyrelsen underrätta Na-
turvårdsverket om detta.

5 §

När kommunen tar fram en detaljplan som medger att planområdet får

tas i anspråk för en sådan verksamhet eller åtgärd som avses i 4 kap. 34 §
andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), ska kommunen vid sin bedöm-
ning av om planen medför en betydande miljöpåverkan ta hänsyn till det som
anges i 10 § 1�3 och 11�13 §§ miljöbedömningsförordningen (2017:966).

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för mål och ärenden om planer som

har påbörjats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om
bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt, i lydelsen en-
ligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU samt Europaparlamentets och
rådets direktiv 2001/42/EG av den 27 juni 2001 om bedömning av vissa planers och
programs miljöpåverkan, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2017:978

Utkom från trycket
den 14 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017