SFS 2017:979 Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927)

170979.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i avfallsförordningen (2011:927);

utfärdad den 2 november 2017.

Regeringen föreskriver att 78 § avfallsförordningen (2011:927) ska ha föl-

jande lydelse.

78 §

1

Bestämmelser om strategiska miljöbedömningar av planer och pro-

gram finns i 6

kap. miljöbalken och i miljöbedömningsförordningen

(2017:966).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:1076.

SFS 2017:979

Utkom från trycket
den 14 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017