SFS 2017:980 Förordning om ändring i förordningen (2011:1237) om miljöprövningsdelegationer

170980.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:1237) om
miljöprövningsdelegationer;

utfärdad den 2 november 2017.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2011:1237) om miljöpröv-

ningsdelegationer ska ha följande lydelse.

3 §

1

En miljöprövningsdelegation är ett särskilt organ för länsstyrelsens

prövning av ärenden om

1. tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 8 § miljöbalken eller

föreskrifter som har meddelats med stöd av den paragrafen,

2. återkallelse av tillstånd till miljöfarlig verksamhet och förbud mot fort-

satt verksamhet enligt 24 kap. 3 § miljöbalken,

3. omprövning av tillstånd till miljöfarlig verksamhet eller ändring eller

upphävande av villkor eller andra bestämmelser i ett sådant tillstånd eller
meddelande av nya villkor eller andra bestämmelser enligt 24 kap. 5 § miljö-
balken,

4. upphävande eller ändring av bestämmelser eller villkor i en tillstånds-

dom eller ett tillståndsbeslut enligt 24 kap. 8 § miljöbalken,

5. tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken eller dispens enligt 7 kap. 7, 11,

18 a, 20 eller 22 § miljöbalken, om ärendet har samband med ett ärende som
miljöprövningsdelegationen prövar enligt 1, 2, 3 eller 4 och ärendena har
samma sökande,

6. dispens från föreskrifter som har meddelats med stöd av 8 kap. 1 eller

2 § miljöbalken, om ärendet har samband med ett ärende om tillstånd som
miljöprövningsdelegationen prövar enligt 1, 2, 3 eller 4 och ärendena har
samma sökande,

7. tillstånd enligt 11 kap. 13 § miljöbalken eller dispens enligt 11 kap. 14 §

miljöbalken, om ärendet har samband med ett ärende om tillstånd som miljö-
prövningsdelegationen prövar enligt 1, 2, 3 eller 4 och ärendena har samma
sökande, och

8. alternativvärden enligt 1 kap. 15 § och dispenser enligt 1 kap. 16 § indu-

striutsläppsförordningen (2013:250).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

1 Senaste lydelse 2016:998.

SFS 2017:980

Utkom från trycket
den 14 november 2017

background image

2

SFS 2017:980

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)