SFS 2017:981 Förordning om ändring i förordningen (2012:546) med instruktion för Boverket

170981.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2012:546) med
instruktion för Boverket;

utfärdad den 2 november 2017.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2012:546) med instruktion för

Boverket ska ha följande lydelse.

2 §

Boverket ska i frågor inom sitt verksamhetsområde verka för

1. en ökad kunskap hos kommuner, statliga myndigheter och andra

berörda,

2. en hållbar utveckling med utgångspunkt i den sociala, ekologiska och

ekonomiska dimensionen,

3. en god arkitektur och en ändamålsenlig utformning av den bebyggda

miljön i samhällsplanering och byggande,

4. samordning av de statliga myndigheternas arbete med att ta fram under-

lag för tillämpningen av 3�5 kap. miljöbalken och plan- och bygglagen
(2010:900), och

5. en omställning till ett ekologiskt uthålligt energisystem som innefattar

främjandet av användningen av solvärmeteknik, en god hushållning med en-
ergi i bebyggelsen och en planeringsberedskap för vindkraft i enlighet med
den planeringsram som riksdagen har beslutat.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

SFS 2017:981

Utkom från trycket
den 14 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017