SFS 2017:982 Förordning om ändring i vägförordningen (2012:707)

170982.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i vägförordningen (2012:707);

utfärdad den 2 november 2017.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om vägförordningen (2012:707)

dels att 3 kap. 9 § ska upphöra att gälla,
dels att 3 kap. 8 § ska betecknas 3 kap. 8 a §,
dels att den nya 3 kap. 8 a § och 3 kap. 15 och 16 §§ ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 3 kap. 8 och 9 §§, av följande

lydelse.

3 kap.

8 §

Vid bedömningen av om ett projekt kan antas medföra en betydande

miljöpåverkan enligt 15 § väglagen (1971:948), ska länsstyrelsen ta hänsyn
till det som anges i 10 § 1�3 och 11�13 §§ miljöbedömningsförordningen
(2017:966). Länsstyrelsens beslut ska redovisa de omständigheter som talar
för eller emot att projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Bestämmelser om vilka projekt som ska antas medföra en betydande mil-

jöpåverkan finns i miljöbedömningsförordningen.

8 a §

Innan frågan om betydande miljöpåverkan enligt 15 § väglagen

(1971:948) lämnas till länsstyrelsen för beslut, ska den som avser att bygga
vägen genom brev, kungörelse i ortstidning eller på annat lämpligt sätt ge de
enskilda som kan antas bli särskilt berörda möjlighet att yttra sig. Det ska
också framgå var handlingar om projektet hålls tillgängliga. De handlingar
som hålls tillgängliga och som lämnas till länsstyrelsen för beslut i frågan om
betydande miljöpåverkan ska uppfylla kraven i 8 § och 9 § 1 miljöbedöm-
ningsförordningen (2017:966).

9 §

Om handlingarna är fullständiga och de enskilda som kan antas bli sär-

skilt berörda har getts möjlighet att yttra sig enligt 8 a §, ska länsstyrelsen av-
göra frågan om betydande miljöpåverkan så snart som möjligt och senast
90 dagar efter att den som avser att bygga vägen lämnat frågan till länsstyrel-
sen för beslut.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om
bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt, i lydelsen en-
ligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU samt Europaparlamentets och
rådets direktiv 2001/42/EG av den 27 juni 2001 om bedömning av vissa planers och
programs miljöpåverkan, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2017:982

Utkom från trycket
den 14 november 2017

background image

2

SFS 2017:982

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

15 §

När samrådet enligt 14 b�15 c §§ väglagen (1971:948) är avslutat, ska

den som avser att bygga vägen kungöra sitt förslag till vägplan och underlaget
till detta och låta handlingarna granskas under en viss tid (granskningstid),
som ska vara minst 30 dagar.

Under granskningstiden ska planförslaget med underlag finnas tillgängligt

hos den som avser att bygga vägen samt hos berörda kommuner.

Undantag från kraven på kungörande och granskning finns i 17 a och

17 b §§ väglagen.

16 §

Den som avser att bygga vägen ska kungöra granskningen i Post- och

Inrikes Tidningar och en ortstidning eller endera av dessa. Om en miljökonse-
kvensbeskrivning har tagits fram, ska kungörelsen även ske på en lämplig
webbplats.

I kungörelsen ska det anges var förslaget till plan med underlag hålls till-

gängligt och inom vilken tid synpunkter ska lämnas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och bedöm-

ningen av ärenden i vilka det ingår en miljökonsekvensbeskrivning som vid
förordningens ikraftträdande har överlämnats till länsstyrelsen för godkän-
nande enligt 16 § tredje stycket eller 16 b § väglagen (1971:948).

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)