SFS 2017:983 Förordning om ändring i förordningen (2012:708) om byggande av järnväg

170983.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2012:708) om
byggande av järnväg;

utfärdad den 2 november 2017.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (2012:708) om byggande

av järnväg

dels att 9 § ska upphöra att gälla,
dels att 8 § ska betecknas 8 a §,
dels att den nya 8 a § och 14 och 15 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 8 och 9 §§, av följande lydelse.

8 §

Vid bedömningen av om ett projekt kan antas medföra en betydande

miljöpåverkan enligt 2 kap. 4 § lagen (1995:1649) om byggande av järnväg,
ska länsstyrelsen ta hänsyn till det som anges i 10 § 1�3 och 11�13 §§ miljö-
bedömningsförordningen (2017:966). Länsstyrelsens beslut ska redovisa de
omständigheter som talar för eller emot att projektet kan antas medföra en be-
tydande miljöpåverkan.

Bestämmelser om vilka projekt som ska antas medföra en betydande mil-

jöpåverkan finns i miljöbedömningsförordningen.

8 a §

Innan frågan om betydande miljöpåverkan enligt 2 kap. 4 § lagen

(1995:1649) om byggande av järnväg lämnas till länsstyrelsen för beslut, ska
den som avser att bygga vägen genom brev, kungörelse i ortstidning eller på
annat lämpligt sätt ge de enskilda som kan antas bli särskilt berörda möjlighet
att yttra sig. Det ska också framgå var handlingar om projektet hålls tillgäng-
liga. De handlingar som hålls tillgängliga och som lämnas till länsstyrelsen
för beslut i frågan om betydande miljöpåverkan ska uppfylla kraven i 8 § och
9 § 1 miljöbedömningsförordningen (2017:966).

9 §

Om handlingarna är fullständiga och de enskilda som kan antas bli sär-

skilt berörda har getts möjlighet att yttra sig enligt 8 a §, ska länsstyrelsen av-
göra frågan om betydande miljöpåverkan så snart som möjligt och senast
90 dagar efter att den som avser att bygga vägen lämnat frågan till länsstyrel-
sen för beslut.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om
bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt, i lydelsen en-
ligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU samt Europaparlamentets och
rådets direktiv 2001/42/EG av den 27 juni 2001 om bedömning av vissa planers och
programs miljöpåverkan, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2017:983

Utkom från trycket
den 14 november 2017

background image

2

SFS 2017:983

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

14 §

När samrådet enligt 2 kap. 2�7 §§ lagen (1995:1649) om byggande av

järnväg är avslutat, ska den som avser att bygga järnvägen kungöra sitt förslag
till järnvägsplan och underlaget till denna och låta handlingarna granskas
under en viss tid (granskningstid), som ska vara minst 30 dagar.

Under granskningstiden ska planförslaget med underlag finnas tillgängligt

hos den som avser att bygga järnvägen samt hos berörda kommuner.

Undantag från kraven på kungörande och granskning finns i 2 kap. 13 och

14 §§ lagen om byggande av järnväg.

15 §

Den som avser att bygga järnvägen ska kungöra granskningen i Post-

och Inrikes Tidningar och en ortstidning eller endera av dessa. Om en miljö-
konsekvensbeskrivning har tagits fram, ska kungörelsen även ske på en lämp-
lig webbplats.

I kungörelsen ska det anges var förslaget till plan med underlag hålls till-

gängligt och inom vilken tid synpunkter ska lämnas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och bedöm-

ningen av ärenden i vilka det ingår en miljökonsekvensbeskrivning som vid
förordningens ikraftträdande har överlämnats till länsstyrelsen för godkän-
nande enligt 8 § tredje stycket eller 10 § andra stycket lagen (1995:1649) om
byggande av järnväg.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)