SFS 2017:984 Förordning om ändring i havsplaneringsförordningen (2015:400)

170984.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i havsplaneringsförordningen
(2015:400);

utfärdad den 2 november 2017.

Regeringen föreskriver att 13 § havsplaneringsförordningen (2015:400)

ska ha följande lydelse.

13 §

Bestämmelser om strategiska miljöbedömningar av planer och pro-

gram finns i 6

kap. miljöbalken och i miljöbedömningsförordningen

(2017:966).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

SFS 2017:984

Utkom från trycket
den 14 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017