SFS 2017:986 Lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579)

170986.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurrenslagen (2008:579);

utfärdad den 2 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om konkurrenslagen

(2008:579)

2

dels att 4 kap. 17�19 §§ och 8 kap. 17 § ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 4 kap. 17 och 20 §§ ska utgå,
dels att nuvarande 4 kap. 16 a § ska betecknas 4 kap. 17 §,
dels att 2 kap. 3 §, 4 kap. 13�16 §§, den nya 17 §, 20 och 21 §§, 6 kap. 1 §,

7 kap. 1 och 2 §§ och 8 kap. 1 och 2 §§ samt rubriken närmast före 4 kap.
13 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före den tidigare 4 kap. 16 a § ska sättas närmast

före 4 kap. 17 §,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 4 kap. 13 a § och 19 §, och när-

mast före 4 kap. 19 § en rubrik av följande lydelse.

2 kap.

3 §

Från förbudet i 1 § gäller undantag för sådana grupper av avtal (grupp-

undantag) som avses i

1. lagen (2008:580) om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal

om viss taxisamverkan,

2. lagen (2008:581) om gruppundantag för vertikala konkurrensbegrän-

sande avtal,

3. lagen (2008:582) om gruppundantag för konkurrensbegränsande specia-

liseringsavtal,

4. lagen (2008:583) om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal

om forskning och utveckling,

5. lagen (2008:584) om gruppundantag för vertikala konkurrensbegräns-

ande avtal inom motorfordonssektorn, och

6. lagen (2008:586) om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal

om tekniköverföring.

Om ett enskilt avtal enligt någon av lagarna som räknas upp i första stycket

är undantaget från förbudet i 1 § men har följder som är oförenliga med 2 §,
får Konkurrensverket besluta att avtalet inte ska omfattas av gruppundantaget.

1 Prop. 2017/18:15, bet. 2017/18:NU5, rskr. 2017/18:21.

2 Senaste lydelse av 4 kap. 16 a § 2014:443.

SFS 2017:986

Utkom från trycket
den 14 november 2017

background image

2

SFS 2017:986

4 kap.

Beslut om åtgärd mot företagskoncentration

13 §

3

Om Konkurrensverket har beslutat att genomföra en särskild under-

sökning ska verket inom tre månader från det att beslutet meddelades besluta
om förbud enligt 1 §, om åläggande enligt 2 § eller att lämna företagskoncen-
trationen utan åtgärd.

Ett förbud enligt 1 § eller ett åläggande enligt 2 § får inte meddelas senare

än två år efter det att företagskoncentrationen uppkom.

Ett förbud enligt 1 § eller ett åläggande enligt 2 § gäller omedelbart, om

något annat inte bestäms.

13 a §

Innan fristen enligt 13 § första stycket har löpt ut, får en part och nå-

gon annan medverkande i företagskoncentrationen inte vidta någon åtgärd för
att fullfölja koncentrationen. Förbudet gäller inte om Konkurrensverket före
fristens utgång meddelar ett beslut som avses i 13 § första stycket.

Om det finns särskilda skäl, får Konkurrensverket besluta om undantag

från förbudet i första stycket.

Om det är nödvändigt för att säkerställa att förbudet i första stycket följs,

får Konkurrensverket meddela förbud eller åläggande för parterna eller andra
medverkande i företagskoncentrationen.

14 §

4

Konkurrensverket får förlänga fristen i 13 § första stycket med högst

en månad i sänder, om parterna i koncentrationen samtycker till det. I de fall
annan medverkande anmält koncentrationen enligt 7 § 2 krävs även dennes
samtycke. Om koncentrationen ägt rum på det sätt som anges i 3 § andra
meningen, är förvärvarens samtycke tillräckligt.

Om det finns synnerliga skäl, får fristen förlängas utan sådant samtycke

som anges i första stycket.

15 §

5

Om Konkurrensverkets beslut om förbud enligt 1 § eller åläggande

enligt 2 § överklagas, ska Patent- och marknadsdomstolen avgöra ärendet
inom sex månader från det att överklagandet kom in.

Den i första stycket angivna fristen får förlängas av domstolen under samma

förutsättningar som anges i 14 §.

16 §

6

Om Patent- och marknadsdomstolens beslut överklagas ska Patent-

och marknadsöverdomstolen avgöra ärendet inom tre månader från det att
tiden för överklagande gick ut.

Den i första stycket angivna fristen får förlängas av domstolen under

samma förutsättningar som anges i 14 §.

17 §

Konkurrensverket får tillfälligt stoppa löptiden för en frist som anges i

11 § eller 13 § första stycket, om en part i företagskoncentrationen inte har
följt ett åläggande enligt 5 kap. 1 § första stycket 1. Fristen börjar löpa igen
första arbetsdagen efter det att åläggandet har följts.

3 Senaste lydelse 2016:224.

4 Senaste lydelse 2016:224.

5 Senaste lydelse 2016:224.

6 Senaste lydelse 2016:224.

background image

3

SFS 2017:986

På begäran av en part i företagskoncentrationen får Konkurrensverket till-

fälligt stoppa löptiden för den tidsfrist som anges i 11 § under så många
arbetsdagar som verket bestämmer.

Konkurrensverkets beslut enligt första stycket kan prövas av domstol i

samband med prövningen av ett överklagat beslut om förbud enligt 1 § eller åläg-
gande enligt 2 §.

Rättskraft och omprövning

19 §

Om ett beslut att lämna en företagskoncentration utan åtgärd har grun-

dats på en oriktig uppgift som lämnats av en part eller någon annan medver-
kande i koncentrationen, får Konkurrensverket besluta att genomföra en sär-
skild undersökning.

20 §

Om domstolen efter överklagande har upphävt ett beslut om förbud

enligt 1 § eller åläggande enligt 2 §, får frågan prövas på nytt, om en part eller
någon annan medverkande i företagskoncentrationen har lämnat oriktiga upp-
gifter om sakförhållanden av väsentlig betydelse för domstolens beslut.

En ansökan om förnyad prövning får göras av Konkurrensverket till Patent-

och marknadsdomstolen. Ansökan ska göras inom ett år från det att ärendet
slutligt har avgjorts.

21 §

7

Om ett beslut om förbud enligt 1 § eller åläggande enligt 2 § inte

längre behövs eller inte längre är lämpligt, får beslutet omprövas av Konkur-
rensverket på eget initiativ eller på begäran av någon som berörs av beslutet.

6 kap.

1 §

8

Följande beslut får förenas med vite:

1. åläggande enligt 3 kap. 1, 2 eller 3 §,
2. förbud enligt 3 kap. 27 eller 30 §,
3. förbud enligt 4 kap. 1 §,
4. åläggande enligt 4 kap. 2 eller 3 §,
5. förbud eller åläggande enligt 4 kap. 12 § tredje stycket eller 13 a § tredje

stycket, och

6. åläggande enligt 5 kap. 1 §.
Ett beslut om undersökning enligt 5 kap. 3 eller 20 § får förenas med vite.

Konkurrensverket får förena ett beslut om fullgörande av skyldigheter enligt
4 kap. 6 § eller 7 § 1 med vite.

Konkurrensverket får förena ett beslut att godta ett åtagande som har läm-

nats enligt 3 kap. 4 § första stycket eller enligt 4 kap. 4 § med vite. Ett sådant
beslut gäller omedelbart, om något annat inte bestäms.

7 kap.

1 §

9

Beslut av Konkurrensverket i följande frågor får överklagas till Patent-

och marknadsdomstolen:

7 Senaste lydelse 2016:224. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

8 Senaste lydelse 2009:1280.

9 Senaste lydelse 2016:224.

background image

4

SFS 2017:986

1. åtgärder enligt 2 kap. 3 § andra stycket,
2. ålägganden som verket har meddelat enligt 3 kap. 1 § första stycket eller

3 §,

3. beslut enligt 3 kap. 4 § andra stycket.
4. förbud enligt 4 kap. 1 §,
5. ålägganden enligt 4 kap. 2 §,
6. förbud eller ålägganden enligt 4 kap. 12 § tredje stycket eller 13 a §

tredje stycket,

7. beslut enligt 4 kap. 14 eller 21 §,
8. ålägganden enligt 5 kap. 1 §, och
9. återkallelser av undantag enligt artikel 29.2 i rådets förordning (EG) nr

1/2003.

Andra beslut av Konkurrensverket enligt denna lag får inte överklagas.

2 §

10

Beslut av Patent- och marknadsdomstolen enligt 3 kap. 30 § får över-

klagas särskilt.

8 kap.

1 §

11

Patent- och marknadsdomstolen är rätt domstol i mål om

1. åläggande som avses i 3 kap. 2 §,
2. konkurrensskadeavgift enligt 3 kap. 5 §,
3. kvarstad enligt 3 kap. 21 §,
4. förbud som avses i 3 kap. 27 och 31 §§ och 32 § andra stycket, och
5. utdömande av vite enligt 6 kap. 2 §.

2 §

12

Bestämmelserna i rättegångsbalken om tvistemål där förlikning om saken

inte är tillåten tillämpas i mål som avses i

� 3 kap. 2, 5, 27 och 31 §§ och 32 § andra stycket, och
� 3 kap. 21 §, även om någon talan inte väckts.
Bestämmelserna i lagen (1996:242) om domstolsärenden tillämpas i ären-

den som inleds genom en ansökan till Patent- och marknadsdomstolen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre bestämmelser gäller för företagskoncentrationer som har anmälts

till Konkurrensverket före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

10 Senaste lydelse 2016:224.

11 Senaste lydelse 2016:966.

12 Senaste lydelse 2016:224.