SFS 2017:987 Lag om upphävande av lagen (2008:585) om gruppundantag för vissa konkurrensbegränsande avtal inom försäkringssektorn

170987.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om upphävande av lagen (2008:585) om
gruppundantag för vissa konkurrensbegränsande
avtal inom försäkringssektorn;

utfärdad den 2 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att lagen (2008:585) om gruppund-

antag för vissa konkurrensbegränsande avtal inom försäkringssektorn ska
upphöra att gälla vid utgången av december 2017.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2017/18:15, bet. 2017/18:NU5, rskr. 2017/18:21.

SFS 2017:987

Utkom från trycket
den 14 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017