SFS 2017:988 Lag om ändring i lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler

170988.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2013:388) om tillämpning av
Europeiska unionens statsstödsregler;

utfärdad den 2 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (2013:388) om tillämp-

ning av Europeiska unionens statsstödsregler ska ha följande lydelse.

5 §

2

Preskription av en fordran som avser återbetalning av olagligt stöd av-

bryts, förutom på de sätt som framgår av 5 § preskriptionslagen (1981:130),
på det sätt som avses i artikel 17.2 i rådets förordning (EU) 2015/1589 av den
13 juli 2015 om tillämpningsföreskrifter för artikel 108 i fördraget om Euro-
peiska unionens funktionssätt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2017/18:15, bet. 2017/18:NU5, rskr. 2017/18:21.

2 Senaste lydelse 2016:604.

SFS 2017:988

Utkom från trycket
den 14 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017