SFS 2017:989 Förordning om ändring i konkurrensförordningen (2008:604)

170989.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i konkurrensförordningen (2008:604);

utfärdad den 2 november 2017.

Regeringen föreskriver att det i konkurrensförordningen (2008:604) ska

införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse.

3 a §

Innan Konkurrensverket beslutar om förbud enligt 4 kap. 1 § eller

åläggande enligt 4 kap. 2 § konkurrenslagen (2008:579), ska verket ge den
som avses med beslutet tillfälle att yttra sig över ett utkast till beslut.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

SFS 2017:989

Utkom från trycket
den 14 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017