SFS 2017:990 Förordning om ändring i förordningen (2016:917) om krav på installationer för alternativa drivmedel

170990.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2016:917) om krav på
installationer för alternativa drivmedel;

utfärdad den 2 november 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2016:917) om krav på

installationer för alternativa drivmedel

dels att 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas nio nya paragrafer, 1 a och 9�16 §§, och närmast

före 1 a, 9, 11�13, 15 och 16 §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 §

Denna förordning är meddelad med stöd av

� 3 § lagen (2016:915) om krav på installationer för alternativa drivmedel i

fråga om 1 a och 3�8 §§,

� 5 § lagen om krav på installationer för alternativa drivmedel i fråga om

9 §,

� 6 § lagen om krav på installationer för alternativa drivmedel i fråga om

10 §,

� 9 § lagen om krav på installationer för alternativa drivmedel i fråga om

16 § 2, och

� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Tillämpningsområde

1 a §

Denna förordning gäller inte för installationer som förvaltas av För-

svarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut, For-
tifikationsverket eller Försvarets radioanstalt.

Information till användare

9 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om skyldighet att lämna

information om vilka fordon som regelbundet kan tankas med enskilda driv-
medel på marknaden eller laddas vid laddningspunkter.

10 §

Konsumentverket får meddela föreskrifter om skyldighet att vid tank-

stationer tillhandahålla information om enhetspriser för andra relevanta driv-
medel.

SFS 2017:990

Utkom från trycket
den 14 november 2017

background image

2

SFS 2017:990

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Tillsyn

Avgifter för laddning av elfordon

11 §

Statens energimyndighet utövar tillsyn över att 4 § lagen (2016:915)

om krav på installationer för alternativa drivmedel om avgifter för laddning
av elfordon följs.

Laddningspunkter för elfordon

12 §

Statens energimyndighet utövar tillsyn över att 3�5 §§ följs.

Landströmsförsörjning till fartyg

13 §

Transportstyrelsen utövar tillsyn över att 6 § följs när det gäller de

delar av systemet för landströmsförsörjning som är fast monterade på fartyget
eller följer med fartyget vid färd. Transportstyrelsen får överlåta uppgiften att
utöva tillsyn till en fysisk eller juridisk person.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om de krav som ska uppfyllas

av den som tillsynen överlåts till.

14 §

Elsäkerhetsverket utövar tillsyn över att 6 § följs när det gäller de delar

av systemet för landströmsförsörjning som är fast monterade på land eller
som förvaras på land när systemet inte används.

Information till användare

15 §

Transportstyrelsen utövar tillsyn över att föreskrifter som har medde-

lats med stöd av 9 § följs.

Föreskrifter om tillsynen

16 §

Den myndighet eller kommun som utövar tillsyn får meddela föreskrif-

ter om

1. tillsynen, och
2. avgifter för ärendehandläggning och för tillsynen.

Denna förordning träder i kraft den 18 november 2017.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)