SFS 2017:993 Lag om ändring i varumärkeslagen (2010:1877)

170993.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i varumärkeslagen (2010:1877);

utfärdad den 2 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 3 § och 10 kap. 4�6 §§ varu-

märkeslagen (2010:1877) ska ha följande lydelse.

1 kap.

3 §

2

Lagen innehåller även vissa bestämmelser om EU-varumärken.

Med EU-varumärken avses varumärken enligt Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken.

10 kap.

4 §

3

Föreskriven avgift ska betalas av den som

1. begär omvandling av en registrering av ett EU-varumärke eller en an-

sökan om registrering av ett EU-varumärke till en ansökan om nationell regis-
trering av ett varumärke, eller

2. begär ett intyg enligt artikel 120.3 i Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken, i den ur-
sprungliga lydelsen.

5 §

4

Vid intrång i ett EU-varumärke tillämpas bestämmelserna i 8 kap. 1 §

om ansvar för varumärkesintrång. I övrigt gäller 3 §, 8 kap. 2�8 §§ och 9 kap.
i den utsträckning inte något annat följer av Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2017/1001, i den ursprungliga lydelsen. I dessa fall ska det
som sägs om varumärkesintrång gälla intrång i ett EU-varumärke.

Bestämmelserna i 8 kap. 1 och 2 §§ gäller dock inte vid intrång i ett EU-

varumärke i en sådan transitsituation som avses i artikel 9.4 i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) 2017/1001, i den ursprungliga lydelsen.

6 §

5

Patent- och marknadsdomstolen är rätt domstol i

1. mål och ärenden enligt denna lag om de inte ska handläggas enligt lagen

(1974:371) om rättegången i arbetstvister, och

2. mål som avses i artikel 124 i Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) 2017/1001.

1 Prop. 2016/17:221, bet. 2017/18:NU6, rskr. 2017/18:22.

2 Senaste lydelse 2016:374.

3 Senaste lydelse 2016:374.

4 Senaste lydelse 2016:374.

5 Senaste lydelse 2016:375.

SFS 2017:993

Utkom från trycket
den 14 november 2017

background image

2

SFS 2017:993

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Det som sägs i rättegångsbalken om inskränkning av domstols behörighet i

fråga om tvist som ska tas upp i annan ordning än inför domstol ska inte
tillämpas i fråga om ett yrkande om informationsföreläggande eller intrångs-
undersökning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Liv Bernitz
(Justitiedepartementet)