SFS 2017:994 Förordning om ändring i varumärkesförordningen (2011:594)

170994.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i varumärkesförordningen (2011:594);

utfärdad den 2 november 2017.

Regeringen föreskriver att 7 kap. 8 § och 8 kap. 1 § varumärkesförord-

ningen (2011:594) ska ha följande lydelse.

7 kap.

8 §

1

I ärenden i anslutning till Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken ska avgifter betalas
till Patent- och registreringsverket med nedanstående belopp.

8 kap.

1 §

2

Patent- och registreringsverket är den behöriga svenska myndigheten

för äkthetskontroll enligt artikel 110.2 i Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EU) 2017/1001.

Verket ska senast den 31 mars varje år till Europeiska unionens immaterial-

rättsmyndighet ge in det statistiska underlag som avses i artikel 172.5 i
Europaparlamentets och rådets förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

1 Senaste lydelse 2016:377.

Slag av ärende

kronor

Begäran om omvandling av en registrering av ett EU-varumärke
eller en ansökan om registrering av ett EU-varumärke till en an-
sökan om nationellt varumärke som överlämnats till Patent- och
registreringsverket enligt artiklarna 139 och 140 i Europaparla-
mentets och rådets förordning
a) för skydd i en klass av varumärke, inklusive kollektiv-,
garanti- eller kontrollmärke

1 900

b) för varje klass utöver den första

900

Intyg enligt artikel 120.3 i Europaparlamentets och rådets förord-
ning

1 200

2 Senaste lydelse 2016:377.

SFS 2017:994

Utkom från trycket
den 14 november 2017

background image

2

SFS 2017:994

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)