SFS 2017:995 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

170995.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 9 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 18 kap. 20, 24, 25 och 30 §§ samt

19 kap. 10 och 34 §§ socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.

18 kap.

20 §

2

Underhållsstöd till ett barn lämnas med

� 1 573 kronor i månaden till och med månaden då barnet fyller 15 år, och
� 1 723 kronor i månaden från och med månaden efter den då barnet har

fyllt 15 år.

Första stycket gäller om inte något annat följer av 21�31 §§.

24 §

3

Om sökanden begär det, lämnas underhållsstöd med det belopp som

ska lämnas enligt 20 § första stycket med avräkning för det betalningsbelopp
som skulle ha fastställts om 19 kap. 10�17 samt 21, 26 och 27 §§ hade tilläm-
pats på inkomsten för den av föräldrarna som inte är boförälder.

25 §

4

Vid växelvist boende lämnas underhållsstöd för var och en av föräld-

rarna med hälften av det belopp som ska lämnas enligt 20 § första stycket.

Från detta belopp avräknas hälften av det betalningsbelopp som skulle ha

fastställts om 19 kap. 10�17 samt 21, 26 och 27 §§ hade tillämpats på in-
komsten för föräldern.

30 §

Om barnet har en sådan inkomst som framkommer vid en tillämpning

som avser barnet av 19 kap. 10�15 §§, ska underhållsstödet minskas med
hälften av inkomsten. I stället för den minskning som anges i 19 kap. 10 § ska
inkomsten minskas med 60 000 kronor.

19 kap.

10 §

Den bidragsskyldiges betalningsskyldighet beräknas på ett underlag

som motsvarar den bidragsskyldiges inkomst enligt 11�15 §§ till den del den
överstiger 120 000 kronor.

1 Prop. 2016/17:216, bet. 2017/18:SfU9, rskr. 2017/18:16.

2 Senaste lydelse 2015:452.

3 Senaste lydelse 2015:452.

4 Senaste lydelse 2015:452.

SFS 2017:995

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

2

SFS 2017:995

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

34 §

5

Betalningsbelopp enligt 10�17, 21, 26 och 27 §§ ska omprövas

1. när det finns ett nytt beslut om slutlig skatt,
2. när grunden för tillämplig procentsats enligt 17 § ändras, och
3. när ett högre underhållsstöd lämnas till ett barn med anledning av att bar-

net har fyllt 15 år.

En ändring av betalningsbeloppet vid omprövning enligt första stycket 1

ska gälla från och med februari året efter det år då beslutet om slutlig skatt
meddelades. En ändring av betalningsbeloppet vid omprövning enligt första
stycket 2 ska gälla från och med månaden efter den då grunden för tillämplig
procentsats enligt 17 § ändrades, dock aldrig längre tid tillbaka än tre år före
den dag då Försäkringskassan fick kännedom om ändringen. En ändring av
betalningsbeloppet vid omprövning enligt första stycket 3 ska gälla från och
med månaden efter den då barnet fyllde 15 år.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången i fråga om underhålls-

stöd och betalningsskyldighet som avser februari 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

5 Senaste lydelse 2011:1434.