SFS 2017:996 Förordning om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi

170996.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1120) om
ersättning för fysioterapi;

utfärdad den 9 november 2017.

Regeringen föreskriver att 4, 5, 6�7 a, 9 och 11 §§ förordningen

(1994:1120) om ersättning för fysioterapi

1 ska ha följande lydelse.

4 §

2

För annan fysioterapeutisk behandling än sådan som anges i 6 och 7 §§

lämnas normalarvode med högst de belopp som anges i tabellen. Normal-
arvode lämnas under förutsättning att

1. fysioterapiersättning till en fysioterapeut och vikarie i dennes verksam-

het sammanlagt under ett kalenderår inte överstiger det belopp för samman-
lagt mottaget arvode som anges i tabellen, och

2. fysioterapeutens behandling i direkt kontakt med patienterna i genom-

snitt per kalendermånad uppgår till minst 25 minuter per besök för arvodes-
kategori A och till minst 20 minuter per besök för arvodeskategori B.

5 §

3

Om fysioterapiersättning till en fysioterapeut och vikarie i dennes verk-

samhet sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt mottaget
arvode enligt 4 §, lämnas reducerat normalarvode för samma åtgärder med
högst de belopp som anges i tabellen. Reducerat normalarvode lämnas under
förutsättning att summan av lämnat arvode till en fysioterapeut och vikarie i
dennes verksamhet under kalenderåret inte överstiger det ersättningstak som
anges i tabellen.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2013:1151.

2 Senaste lydelse 2016:984.

Normalarvode
kronor

Sammanlagt mottaget
arvode kronor

Arvodeskategori A

364

933 050

Arvodeskategori B

364

1 299 690

3 Senaste lydelse 2016:984.

Reducerat normal-
arvode kronor

Ersättningstak
kronor

Arvodeskategori A

182

1 159 770

Arvodeskategori B

182

1 635 690

SFS 2017:996

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

2

SFS 2017:996

6 §

4

För enklare undersökningar och behandlingar, såsom enbart kondi-

tionstest, efterkontroll, apparatbehandling eller mindre omfattande tejpning
som utförs av fysioterapeuten eller under dennes överinseende, lämnas enkelt
arvode med högst 114 kronor per patientbesök. Under de förutsättningar som
anges i 5 § lämnas reducerat enkelt arvode med högst 47 kronor.

6 a §

5

För enklare telefonkonsultation lämnas enkelt arvode med 67 kronor

per samtal. Under de förutsättningar som anges i 5 § lämnas reducerat arvode
med högst 36 kronor.

7 §

6

För de särskilt tids- eller kostnadskrävande åtgärder som anges i andra

stycket lämnas särskilt arvode med högst 953 kronor för arvodeskategori A
och högst 838 kronor för arvodeskategori B. Särskilt arvode lämnas under
förutsättning att den tid som går åt för denna åtgärd i direkt kontakt med pa-
tienterna i genomsnitt per kalendermånad uppgår till minst 50 minuter per be-
sök för arvodeskategori A och 40 minuter per besök för arvodeskategori B.

Särskilt arvode lämnas för specifika insatser till
1. patienter med psykisk ohälsa eller psykosomatiska problem,
2. patienter med sjukdomar eller skador i andningsorganen eller i cirkula-

tionssystemet,

3. patienter med sjukdomar eller skador i nervsystemet,
4. patienter med smärttillstånd eller funktionshinder på grund av reumatisk

sjukdom,

5. patienter med skador eller sjukdomar i rörelsesystemet,
6. barn och ungdomar med funktionshinder eller sjukdom, och
7. äldre med åldersrelaterade fysiska eller psykiska funktionshinder.

7 a §

7

Om fysioterapiersättning till en fysioterapeut eller vikarie i dennes

verksamhet sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt mottaget
arvode enligt 4 §, lämnas reducerat särskilt arvode för de åtgärder som anges i
7 § med högst 670 kronor för arvodeskategori A och högst 588 kronor för
arvodeskategori B. Reducerat särskilt arvode lämnas under förutsättning att
summan av lämnat arvode till fysioterapeuten och vikarien under kalenderåret
inte överstiger det ersättningstak som anges i 5 §.

9 §

8

Vid behandling i grupp, där fysioterapeutens behandlingsprogram rik-

tar sig till samtliga patienter i gruppen, vilka är i behov av samma typ av be-
handling, lämnas enkelt arvode med 172 kronor för varje patient oberoende
av antalet patienter i gruppen. Under de förutsättningar som anges i 5 § läm-
nas reducerat enkelt arvode med högst 67 kronor för varje patient.

11 §

9

Till en fysioterapeut som har sin verksamhet inom ett särskilt stöd-

område lämnas tilläggsarvode med 67 kronor för behandlingsmässigt motive-
rade hembesök. Om flera personer ges fysioterapi vid ett besök lämnas högst

4 Senaste lydelse 2016:984.

5 Senaste lydelse 2016:984.

6 Senaste lydelse 2016:984.

7 Senaste lydelse 2016:984.

8 Senaste lydelse 2016:984.

9 Senaste lydelse 2016:984.

background image

3

SFS 2017:996

två tilläggsarvoden. För telefonkonsultationer lämnas till en sådan fysiotera-
peut ersättning med 32 kronor.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för behandling som har lämnats före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017