SFS 2017:997 Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

170997.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1121) om
läkarvårdsersättning;

utfärdad den 9 november 2017.

Regeringen föreskriver att 5, 6, 7, 7 a, 9, 10 och 11 §§ och bilaga 1 till för-

ordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning ska ha följande lydelse.

5 §

1

Normalarvode lämnas med högst följande belopp under förutsättning

att summan av arvodet som lämnats till en läkare och vikarie i dennes verk-
samhet under kalenderåret har uppgått till högst det belopp som anges i tabel-
len.

6 §

2

Om läkarvårdsersättning till en läkare och vikarie i dennes verksamhet

sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt mottaget arvode en-
ligt 5 § lämnas reducerat normalarvode för samma åtgärder med högst de be-
lopp som anges i tabellen.

1 Senaste lydelse 2016:985.

Läkare

Normal-
arvode
kronor

Tids-
åtgång
minuter

Sammanlagt
mottaget arvode
kronor

Allmänmedicin

819

25

2 599 000

Anestesi och intensivvård

819

20

3 030 000

Barnmedicinska specialiteter

988

30

2 487 000

Hud- och könssjukdomar

819

20

2 966 000

Invärtesmedicinska specialiteter m.m.

849

25

2 688 000

Reumatologi

1 242

35

2 479 000

Vissa opererande specialiteter

849

20

3 141 000

Obstetrik och gynekologi

1 054

25

3 039 000

Psykiatriska specialiteter

1 458

50

2 036 000

�gonsjukdomar

916

25

2 960 000

�ron-, näs- och halssjukdomar m.m.

849

20

3 140 000

Onkologi

849

25

2 580 000

Neurologi

1 350

35

2 838 000

Läkare utan specialistkompetens

482

20

1 664 000

2 Senaste lydelse 2016:985.

SFS 2017:997

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

2

SFS 2017:997

Reducerat normalarvode lämnas under förutsättning att summan av lämnat

arvode till en läkare och vikarie i dennes verksamhet under ett kalenderår inte
överstiger det ersättningstak som anges i tabellen.

7 §

3

För enklare undersökningar, behandlingar och rådgivning än som anges

i 4 § som utförs av en läkare eller under dennes överinseende lämnas enkelt
arvode med högst 271 kronor. Under de förutsättningar som anges i 6 § läm-
nas reducerat enkelt arvode med högst 133 kronor.

7 a §

4

Sker en läkares rådgivning enligt 7 § per telefon lämnas ett enkelt

arvode med 161 kronor. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas re-
ducerat enkelt arvode med högst 81 kronor.

9 §

5

För samtalsbehandling som ges av en läkare som också är legitimerad

psykoterapeut lämnas normalarvode med högst 940 kronor om behandlingsti-
den i direkt kontakt med patienten är minst 45 minuter. Under de förutsätt-
ningar som anges i 6 § lämnas reducerat normalarvode med högst 473 kronor.

10 §

6

För rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller i fråga om abort

eller sterilisering som lämnas i samband med en undersökning lämnas ett
arvode om 831 kronor eller, under de förhållanden som anges i 6 §, ett arvode
om 418 kronor. Arvodet om 418 kronor lämnas dock även om ersättnings-
taket i 6 § har uppnåtts. Arvodet utgör ersättning även för inprovning av
pessar, insättning av livmoderinlägg eller implantation under huden och ut-
tagande av preventivmedel. Vid rådgivning i födelsekontrollerande syfte i
annat fall lämnas ett arvode som motsvarar enkelt arvode.

Läkare

Reducerat
normalarvode
kronor

Ersättningstak
kronor

Allmänmedicin

409

3 214 000

Anestesi och intensivvård

409

4 741 000

Barnmedicinska specialiteter

493

3 299 000

Hud- och könssjukdomar

409

3 978 000

Invärtesmedicinska specialiteter m.m.

428

3 557 000

Reumatologi

620

3 637 000

Vissa opererande specialiteter

429

4 862 000

Obstetrik och gynekologi

531

4 076 000

Psykiatriska specialiteter

728

2 702 000

�gonsjukdomar

458

4 300 000

�ron-, näs- och halssjukdomar m.m.

429

4 158 000

Onkologi

429

3 570 000

Neurologi

674

3 846 000

Läkare utan specialistkompetens

241

2 266 000

3 Senaste lydelse 2016:985.

4 Senaste lydelse 2016:985.

5 Senaste lydelse 2016:985.

6 Senaste lydelse 2016:985.

background image

3

SFS 2017:997

Vid gynekologisk undersökning ersätts livmoderinlägg med 430 kronor ut-

över arvodet enligt första stycket samt pessar, införare och det första behovet
av kemiska medel med 440 kronor utöver arvodet enligt första stycket. Detta
gäller även när pessaret med tillbehör kan hämtas på apotek utan kostnad för
patienten.

Arvodet enligt denna bestämmelse omfattar även förskrivning av preven-

tivmedel och kostnader för preventivmedel som lämnas ut vid läkarbesöket.

Ersättning enligt denna paragraf ingår inte i beloppen för sammanlagt mot-

taget arvode i 5 § eller ersättningstak i 6 §.

11 §

7

Till en läkare som har sin verksamhet inom ett särskilt stödområde

lämnas tilläggsarvode med 271 kronor för medicinskt motiverade hembesök.
Om flera personer ges vård vid ett besök lämnas högst två tilläggsarvoden.
För telefonkonsultationer lämnas till en sådan läkare, utöver den ersättning
som kan lämnas enligt 7 a §, en särskild ersättning med 20 kronor.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträ-

dandet.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

7 Senaste lydelse 2016:985.

background image

4

SFS 2017:997

Bilaga 1

8

Förteckning över läkarvårdsåtgärder som ska föranleda särskilt
arvode enligt 8 §

8 Senaste lydelse 2016:985.

�&tgärder

Arvode
kronor

Reducerat
arvode
kronor

Anestesi och intensivvård m.m.
101

Intravenös anestesiologisk läkemedelstill-
försel (inkluderar övervakning efter ingrepp)

2 535

2 040

102

Regional anestesi

2 174

1 736

103

Perioperativ anestesivård � innefattande pre-
operativ bedömning, inhalationsanestesi eller
balanserad intravenös anestesi samt tillsyn av
okomplicerat uppvakningsförlopp

4 587

3 662

104

Sacral-, lumbal- eller epiduralblockad (inklu-
derar övervakning efter ingrepp)

2 805

2 232

105

Ganglieblockad eller intravenös sympaticus-
blockad. Anläggande av DCS/ryggmärgsnära
elstimulering

2 952

2 366

106

Smärtanalys. Förbehållet specialister i smärt-
lindring.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång
per år och patient

1 600

1 284

107

Nervblockad med ledning av nervstimulator
eller ultraljud

2 400

1 916

108

Triggerpunktsblockad

1 195

970

109

Algologisk känselundersökning, kvantitativ
(QST)
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 600

1 284

Invärtesmedicinska specialiteter
202

Ultraljud, duplex carotis
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 905

1 532

203

Pacemakerkontroll med programmerare.
Funktionstestning innefattande mätning och
analys av stimulationströsklar och sensitivi-
tetsnivåer samt statistik. Bedömning av
batteristatus

1 905

1 532

background image

5

SFS 2017:997

207

Demensutredning som omfattar kognitiv
anamnes, kognitivt status (inklusive Mini
Mental Test tillsammans med klocktest),
laboratorietester för uteslutande av sjukdom
som ger demensliknande symtom, samt
initialt EKG och remittering till CT eller MR
hjärna
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 656

1 328

208

Omfattande arteriell utredning.
Utförlig anamnes inriktad på cirkulations-
störning. BT-mätning i båda armar och ben
med manschett och Doppler. Beräkning av
ankle-brachial index. Sammanfattande ut-
låtande och riskbedömning.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 905

1 532

210

Insättande av insulinbehandling med pump
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång
per år och patient

1 905

1 532

214

Eko-Doppler, färg-Doppler
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

2 557

2 040

215

Bandspelar-EKG (långtids-EKG)
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

2 051

1 645

217

Stress-eko
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

2 671

2 141

218

Datoriserat medicinskt arbetsprov
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

2 051

1 645

219

Digital monitorering av blodtryck utanför
mottagning under 24 timmars blodtrycks-
registrering
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 793

1 430

220

Dynamisk spirometri med bronkodilatation
vid utredningar och vid uppföljning av astma-
patient. Dynamisk spirometri utan bronko-
dilatation vid kontroll av KOL-patient men
med saturationsmätning.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 793

1 430

�&tgärder

Arvode
kronor

Reducerat
arvode
kronor

background image

6

SFS 2017:997

221

Omfattande allergologisk utredning.
Noggrann anamnes, provtagning med prick-
test, epicutantest eller serum-IgE/specifika
IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning inklu-
sive behandlings- och saneringsåtgärder ut-
ifrån vad utredningen visar.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång
per år och patient men om behov av olika test-
serier uppkommer högst två gånger per år och
patient

1 793

1 430

222

Videocoloskopi

4 587

3 662

223

Videogastroskopi

3 234

2 592

224

Videosigmoideoskopi

3 571

2 861

225

Om polypektomi utförs vid coloskopi,
sigmoideoskopi eller gastroskopi lämnas
ytterligare ersättning om

586

474

226

Inhalationsbehandling av akut astma/KOL

1 905

1 532

Reumatologi
227

Behandling (inte intravenös) med TNF-block-
erare, immunmodulerande preparat eller cyto-
statikapreparat. Avser inte kortison eller
metotrexat

1 695

846

228

Intravenös behandling med TNF-blockerare,
immunmodulerande preparat eller cytostatika-
preparat

2 422

1 938

229

Ledinjektion under sterila betingelser med
samtidig tappning av led eller administration
av kortison i tre eller flera leder

2 423

1 938

Vissa opererande specialiteter
301

Sfincterotomi eller dilatation p.g.a. analfissur
eller kontraktur

2 557

2 040

302

Exstirpation av anal- eller rektalpolyp

1 793

1 430

303

Excision av pilonidalsinus

2 952

2 366

304

Operation av gynecomasti

2 952

2 366

Tillägg för bilateral operation

2 213

1 780

305

Operation av tumör i ben, brosk eller under-
hud

2 422

1 938

306

Exstirpation av mjukdelstumörer i head and
neckområdet 2 805

2 231

307

Phimosis (circumcisio)/frenulumplastik

2 952

2 366

308

Operation av hydrocele

2 557

2 040

309

Sutur av collateralligament

2 557

2 040

�&tgärder

Arvode
kronor

Reducerat
arvode
kronor

background image

7

SFS 2017:997

312

Avlösning av muskelfäste (epikondylit)

3 234

2 592

313

Cystoskopi

2 298

1 836

314

Senskideklyvning

2 805

2 232

För varje tillkommande senskideklyvning

2 107

1 679

315

Operation av analabscess eller fistel eller
båda, samt operation av hemorrojder och
slemhinneprolaps (gäller inte gummirings-
ligatur)

2 952

2 366

318

Operation av varicer innebärande minst fyra
hudincisioner eller minst två perforant-
ligaturer, eller stripping av saphena magna på
underbenet

2 557

2 040

319

Vasectomi

2 671

2 141

320

Borttagande av osteosyntesmaterial

2 952

2 366

321

Exstirpation av ganglion, bursa

3 830

3 076

322

Synovectomi i smärre leder

3 066

2 456

324

Dorsal tenosynovectomi i handled samt even-
tuell sentransferering

3 492

2 772

325

Excision av dupuytrens contractur,
ett finger

3 830

3 076

För varje tillkommande finger

2 805

2 232

326

Sentransferering

3 492

2 772

327

Omfattande plastikkirurgisk rekonstruktion.
Hit ska hänföras t.ex. lambåplastik, fri trans-
plantation av hudtransplantat eller sammansatt
transplantat och korrektion av medfödd defekt
av mer betydande omfattning hos barn

4 350

3 492

328

Operation av malign hudtumör inklusive
basaliom och hudförändringar med PAD-
verifierade atypier. Vidgad excision efter
tidigare operation av tumör enligt ovan

2 557

2 040

329

Hud- eller ärrplastik inklusive fotodoku-
mentation där tidigare ärrbildning är om-
fattande och utgör ett patologiskt tillstånd

3 234

2 592

330

Falangresektion vid hammartå,
avmejsling av exostos

3 234

2 592

För varje tillkommande tå

2 445

1 949

332

Neurolys medelst kirurgisk intervention eller
exstirpation av Mortons neurom

3 830

3 076

Om kirurgisk åtgärd för Mortons neurinom
enligt åtgärd 332 utföres för två Mortons
neurinom utgår 75 % av ersättningen för den
andra operationen

334

Exstirpation av tumör i munhåla och svalg

2 557

2 040

�&tgärder

Arvode
kronor

Reducerat
arvode
kronor

background image

8

SFS 2017:997

335

Excision av tre eller flera hudtumörer med
hudsutur

1 793

1 430

336

Operation av varicer med hög underbindning
och resektion av saphena magna och/eller
ligatur och resektion av saphena parva samt
eventuella exstirpationer

4 733

3 785

337

Urodynamisk undersökning. Härmed avses en
kombinerad urinflödesmätning med hjälp av
särskild apparatur och ultraljudsmätning av
residualurin.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

2 671

2 141

338

Artroskopi. Innefattar artroskopi och vid be-
hov adekvat åtgärd, t.ex. partiell menisk-
resektion. �ndamålsenlig utrustning ska
finnas inklusive digital lagring av opera-
tionsfynd

4 968

3 977

339

Cystostomi, dvs. anläggande av suprapubisk
kateter

1 656

1 328

340

TUR-B vid G1-tumörer

3 571

2 861

341

Endoskopisk strikturbehandling

2 952

2 366

342

Lithotripsi, blåsevakuering

2 952

2 366

343

Sondering av uretra hos man

2 051

1 645

345

Operation av uretracaruncel eller skeneit

2 952

2 366

346

Operation av intrauretrala condylom

2 061

1 645

347

Operation av ljumskbråck

6 523

5 216

348

Operation av epigastricabråck

4 587

3 662

349

Operation av navelbråck

5 870

4 687

350

Excision med sutur av ögonlockstumör

2 557

2 040

351

Radikaloperation av nageltrång med resektion
av nagelroten

1 793

1 430

För varje tillkommande tå

1 341

1 070

352

Provexcision från arteria temporalis

1 793

1 430

353

Videogastroskopi

3 234

2 592

354

Videocoloskopi

4 587

3 662

355

Videosigmoideoskopi

3 571

2 861

356

Hallux valgusoperation (inte enbart avmejs-
ling), hallux rigidusoperation (debasering,
cheilectomi), korrektionsosteotomi
metatarsalben, falang

4 350

3 482

För varje tillkommande åtgärd

3 244

2 603

�&tgärder

Arvode
kronor

Reducerat
arvode
kronor

background image

9

SFS 2017:997

357

Led- och senkirurgi. Resektion av metatarsal-
benhuvud, tenolys eller excision av partiell
ruptur

3 967

3 168

För varje tillkommande åtgärd

2 974

2 377

358

Operation av synstörande dermatochaloasis

2 557

2 040

Tillägg för bilateral operation

1 926

1 544

360

Om åtgärd inom gruppen opererande spe-
cialiteter utförs genom regional anestesi som
lagts av den opererande läkaren själv lämnas
ytterligare ersättning. �&tgärden kan inte an-
vändas vid infiltrationsanestesi eller vid led-
ningsanestesi av finger och tå eller vid cysto-
skopi eller prostatabiopsi

1 666

1 341

361

Om polypektomi utförs vid coloskopi,
sigmoideoskopi eller gastroskopi lämnas
ytterligare ersättning om

586

474

362

TRUL och prostatabiopsi

2 557

2 040

363

Blåshalsincision

4 350

3 482

364

Ablatio testis i lokal anestesi

4 350

3 482

366

Artrodes inklusive internfixation av stortå

4 856

3 875

367

Artrodes inklusive internfixation av fingerled
och småtår

4 350

3 482

För varje tillkommande tå/finger

3 255

2 603

368

CMC 1 interpositionsplastik

4 350

3 482

369

Transrektalt ultraljud
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

2 174

1 736

370

Testisbiopsi

2 557

2 040

371

Videocystoskopi

3 571

2 861

�&tgärderna 330, 356, 357 och 367 kan kombineras flera gånger vid samma
operationstillfälle.
380

När 330 är en tillkommande åtgärd

2 435

1 949

381

När 356 är en tillkommande åtgärd

3 266

2 603

382

När 357 är en tillkommande åtgärd

2 974

2 389

383

När 367 är en tillkommande åtgärd

3 267

2 603

�&tgärderna 314 och 332 kan sinsemellan kombineras högst en gång vid
samma besökstillfälle.
386

När 314 är en tillkommande åtgärd

2 107

1 679

387

När 332 är en tillkommande åtgärd

2 884

2 320

388

Om injektion av botulinumtoxin utförs vid
cystoskopi lämnas ytterligare ersättning om

586

474

�&tgärder

Arvode
kronor

Reducerat
arvode
kronor

background image

10

SFS 2017:997

389

Behandling av analfissur med botulinumtoxin.
Läkemedlet ska rekvireras och inte förskrivas
på recept

3 636

2 909

Obstetrik och gynekologi
401

Exeres eller vacuumaspiration av spontan-
abort

2 557

2 040

402

Fraktioniserad abrasio

2 557

2 040

403

Hysteroskopi

2 557

2 040

404

Om polypektomi utförs vid hysteroskopi
lämnas ytterligare ersättning om

586

474

405

Diatermiloop-/laserkonisering

2 557

2 040

406

Abortingrepp

3 066

2 456

407

Cystoskopi

2 298

1 836

408

Medicinsk abort (inklusive läkemedel)

4 350

3 482

409

Om åtgärd inom gruppen obstetrik och
gynekologi utförs med PCB lämnas ytterligare
ersättning om

1 793

1 430

410

Kolposkopi med provexcision vid utredning
av precancerösa och andra epitelförändringar
cervix, i vagina och vulva

1 793

1 430

412

Hydrosonografi av uterus

1 793

1 430

413

Operation av Bartolinicystafenestrering/
exstirpation

1 793

1 430

414

Inkontinensutredning, träning av patient och
tillhandahållande av vaginalt inlägg
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

2 557

2 040

415

Endometriebiopsi

1 994

1 600

416

Tubarundersökning med ultraljud. Innefattar
genomspolning med särskild kontrast

4 350

3 482

417

Om injektion av botulinumtoxin utförs vid
cystoskopi lämnas ytterligare ersättning om

586

474

�gonsjukdomar
501

Pachymetri

1 476

1 183

502

Nedläggning av silikongummislang

2 671

2 141

503

Operation av pterygium

2 671

2 141

504

Excision av tumör i conj./ögonlock

2 174

1 736

505

Enklare tårvägsplastik

2 174

1 736

506

Operation av ektropion

2 671

2 141

507

Operation av entropion

2 671

2 141

508

Operation av ptos

4 587

3 662

�&tgärder

Arvode
kronor

Reducerat
arvode
kronor

background image

11

SFS 2017:997

510

Excision med sutur av ögonlockstumör

2 557

2 040

Tillägg för bilateral operation

1 926

1 544

511

Operation av synstörande dermatochalasis

2 557

2 040

Tillägg för bilateral operation

1 926

1 544

512

Fotokoagulering/laserbehandling, främre
segmentet

2 051

1 645

513

Fotokoagulering/laserbehandling, bakre
segmentet

2 557

2 040

514

Synfältsundersökning bilateralt med dator-
perimetri eller Goldman

1 476

1 183

515

�gonbottenfotografering bilateralt med foto-
dokumentation alternativt Optisk Coherens
Tomografi

1 476

1 183

�ron-, näs- och halssjukdomar m.m.
601

Punktion och spolning av bihåla

1 656

1 328

602

Omfattande sömnapnéundersökning
Detaljerad anamnes beträffande snarkning,
andningsuppehåll, sömnvanor, dagtrötthet,
alkoholvanor samt vikt. Fiberskopi av övre
luftvägar. Tolkning av resultat av sömn-
registrering. Rådgivning och behandlings-
förslag.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

2 051

1 645

604

nCPAP-inträning, standard (med nonin-
vasivbehandling)

2 051

1 645

605

FESS (funktionell endoskopisk kirurgi).
Modern näs- och bihålekirurgi som kräver
speciella kirurgiska instrument samt optik
med ljuskälla

3 066

2 456

606

Exstirpation av tumör i munhåla och svalg

2 557

2 040

607

Permanent transmyringealt dränage

2 671

2 141

608

Larynxundersökning inkluderande strobo-
skopi med videodokumentation

2 557

2 040

609

Exstirpation av mjukdelstumörer i head and
neckområdet

2 805

2 232

610

Otoneurologisk undersökning inklusive
videonystagmoskopi

2 952

2 366

�&tgärder

Arvode
kronor

Reducerat
arvode
kronor

background image

12

SFS 2017:997

611

Omfattande allergologisk utredning.
Noggrann anamnes, provtagning med prick-
test, epicutantest eller serum-IgE/ specifika
IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning inklu-
sive behandlings- och saneringsåtgärder ut-
ifrån vad utredningen visar.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång
per år och patient men om behov av olika test-
serier uppkommer högst två gånger per år och
patient

1 793

1 430

612

Dynamisk spirometri med bronkodilatation
vid utredningar och vid uppföljning av astma-
patient. Dynamisk spirometri utan bronkodila-
tation vid kontroll av KOL-patient men med
saturationsmätning.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 793

1 430

613

Omfattande sväljfunktionsanalys.
Funktionell undersökning av sväljningen med
fiberskop då patienten sväljer 4 olika konsis-
tenser från tjockt till helt vattentunt.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

2 118

1 691

614

Omfattande plastikkirurgisk rekonstruktion
inom huvud-hals-området. Hit ska hänföras
t.ex. lambåplastik, fri transplantation av hud-
transplantat eller sammansatt transplantat och
korrektion av medfödd defekt av mer be-
tydande omfattning hos barn

4 350

3 492

615

Operation inom huvud-hals-området av
malign hudtumör inkl. basaliom och hud-
förändringar med PAD-verifierade atypier.
Vidgad excision efter tidigare operation av
tumör enligt ovan

2 557

2 040

616

Excision inom huvud-hals-området av tre eller
flera hudtumörer med hudsutur

1 793

1 430

Onkologi m.m.
701

Intravenös cytostatikabehandling

2 174

1 736

Neurologi
801

EMG och ENeG med undersökning av lämp-
ligt antal muskler och nerver som bedöms
nödvändig för frågeställningen

3 066

2 456

802

Ultraljud, duplex carotis

�&tgärder

Arvode
kronor

Reducerat
arvode
kronor

background image

13

SFS 2017:997

Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 905

1 532

803

Apomorfinbehandling
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång
per år och patient

2 626

2 096

804

Demensutredning som omfattar kognitiv
anamnes, kognitivt status (inkl. Mini Mental
Test tillsammans med klocktest), laboratorie-
tester för uteslutande av sjukdom som ger
demensliknande symtom, samt initialt EKG
och remittering till CT eller MR hjärna
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 656

1 328

805

Digital monitorering av blodtryck utanför
mottagning under 24 timmars blodtrycks-
registrering
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 793

1 430

Hud- och könssjukdomar
901

Fotokemoterapi med PUVA, behandling med
B-ljus, Buckybehandling eller PDT, avser
första besöket

1 793

1 430

902

Omfattande kirurgisk behandling av multipla
hudtumörer med kryokirurgi eller kombina-
tionsteknik eller excision/sutur av tre hud-
tumörer

2 557

2 040

903

Operation av malign hudtumör inklusive basa-
liom och hudförändringar med PAD-verifie-
rade atypier. Vidgad excision efter tidigare
operation av tumör enligt ovan

2 557

2 040

905

Omfattande allergologisk utredning.
Noggrann anamnes, provtagning med prick-
test, epicutantest eller serum-IgE/ specifika
IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning inklu-
sive behandlings- och saneringsåtgärder ut-
ifrån vad utredningen visar.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång
per år och patient men om behov av olika test-
serier uppkommer högst två gånger per år och
patient

1 793

1 430

906

Behandling med TNF-blockerare, immun-
modulerande preparat, cytostatikapreparat
eller retinoider

�&tgärder

Arvode
kronor

Reducerat
arvode
kronor

background image

14

SFS 2017:997

Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång
per år och patient

2 422

1 938

907

Operation av tumör i underhud

2 422

1 938

908

Exstirpation av mjukdelstumörer i head and
neckområdet

2 805

2 231

Psykiatriska specialiteter
951

Gruppterapi/familjeterapi för högst sex
patienter

698/patient

564/patient

952

För ytterligare högst två patienter

394/patient

327/patient

953

Besök överstigande 2 x 50 minuter

2 952

2 366

Barnmedicinska specialiteter
961

Gastroskopi

2 051

1 645

962

Datoriserat medicinskt arbetsprov
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

2 051

1 645

963

Dynamisk spirometri med bronkodilatation
vid utredningar och vid uppföljning av astma-
patient, eller dynamisk spirometri efter an-
strängningsprovokation
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 793

1 430

964

Omfattande allergologisk utredning.
Noggrann anamnes, provtagning med prick-
test, epicutantest eller serum-IgE/ specifika
IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning inklu-
sive behandlings- och saneringsåtgärder ut-
ifrån vad utredningen visar.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång
per år och patient men om behov av olika test-
serier uppkommer högst två gånger per år och
patient

1 793

1 430

965

Inhalationsbehandling av akut astma/ obstruk-
tiv bronchit

1 905

1 532

966

Initial bedömning av barn med befarad neuro-
psykiatrisk störning/utvecklingsstörning.
Tidsåtgång minst 90 minuter per besök.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

2 896

2 320

�&tgärder

Arvode
kronor

Reducerat
arvode
kronor

background image

15

SFS 2017:997

Allmänmedicin
971

Demensutredning som omfattar kognitiv
anamnes, kognitivt status (inkl. Mini Mental
Test tillsammans med klocktest), laboratorie-
tester för uteslutande av sjukdom som ger
demensliknande symtom, samt initialt EKG
och remittering till CT eller MR hjärna
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 656

1 328

972

Digital monitorering av blodtryck utanför
mottagning under 24 timmars blodtrycks-
registrering
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 793

1 430

973

Dynamisk spirometri med bronkodilatation
vid utredningar och vid uppföljning av astma-
patient. Dynamisk spirometri utan bronkodila-
tation vid kontroll av KOL-patient men med
saturationsmätning.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 793

1 430

974

Omfattande allergologisk utredning.
Noggrann anamnes, provtagning med prick-
test, epicutantest eller serum-IgE/ specifika
IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning inklu-
sive behandlings- och saneringsåtgärder ut-
ifrån vad utredningen visar.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång
per år och patient men om behov av olika test-
serier uppkommer högst två gånger per år och
patient

1 793

1 430

975

Excision av tre eller flera hudtumörer med
hudsutur

1 793

1 430

976

Radikaloperation av nageltrång med resektion
av nagelroten

1 793

1 430

977

Inhalationsbehandling av akut astma/KOL

1 905

1 532

978

Bandspelar-EKG (långtids-EKG)
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

2 051

1 645

979

Datoriserat medicinskt arbetsprov
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

2 051

1 645

�&tgärder

Arvode
kronor

Reducerat
arvode
kronor

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017