SFS 2017:998 Förordning om ändring i förordningen (2007:1021) med instruktion för Barnombudsmannen

170998.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1021) med
instruktion för Barnombudsmannen;

utfärdad den 9 november 2017.

Regeringen föreskriver att 1 och 5 §§ förordningen (2007:1021) med in-

struktion för Barnombudsmannen ska ha följande lydelse.

1 §

1

I lagen (1993:335) om Barnombudsman finns bestämmelser om Barn-

ombudsmannens uppgifter, förordnande, organisation m.m.

Vid fullgörande av sina uppgifter enligt 2 § lagen om Barnombudsman ska

Barnombudsmannen systematiskt och återkommande följa upp och utvärdera
tillämpningen av barnkonventionen i berörda verksamheter hos förvaltnings-
myndigheter, kommuner och landsting. Barnombudsmannen ska, utifrån sin
ombudsmannaroll, belysa levnadsvillkor för flickor respektive pojkar och för
barn som definierar sig på andra sätt. Barnombudsmannen ska förmedla och
föra en dialog om slutsatser och iakttagelser med de myndigheter och huvud-
män som är berörda. Utifrån sådana uppföljningar och utvärderingar ska
Barnombudsmannen också genomföra insatser som bidrar till att utveckla och
sprida kunskap om tillämpningen av barnkonventionen.

5 §

Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte

tillämpas på myndigheten:

23 § första stycket om anställningar och uppdrag.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

�&SA REGN�0R

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:961.

SFS 2017:998

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017