SFS 2017:999 Förordning om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet

170999.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1237) om
timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet;

utfärdad den 9 november 2017.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2009:1237) om timkostnads-

norm inom rättshjälpsområdet ska ha följande lydelse.

2 §

1

Timkostnadsnormen för den som är godkänd för F-skatt är 1 359 kro-

nor exklusive mervärdesskatt.

Timkostnadsnormen för den som inte är godkänd för F-skatt är 1 034 kro-

nor exklusive mervärdesskatt.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2016:975.

SFS 2017:999

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017