SFS 2018:4 Förordning om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)

180004.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039);

utfärdad den 11 januari 2018.

Regeringen föreskriver att 13 kap. 5 § gymnasieförordningen (2010:2039)

ska ha följande lydelse.

13 kap.

5 §

1

Ersättning för lokalkostnader enligt 3 § 7 ska motsvara hemkommu-

nens genomsnittliga lokalkostnad per elev i motsvarande verksamhet.

Om det finns särskilda skäl, ska ersättningen för lokalkostnader i stället

högst motsvara den enskilde huvudmannens faktiska kostnader om dessa är
skäliga. Vid prövningen av om det finns särskilda skäl ska hänsyn tas till om
skillnaden mellan hemkommunens genomsnittliga lokalkostnader och den en-
skilde huvudmannens faktiska kostnader är betydande på grund av kommu-
nens investering i nya lokaler, renovering av befintliga lokaler eller någon
annan omständighet. Vid prövningen får hänsyn även tas till intresset av att
utbildning med en enskild huvudman kan etableras.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2018.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Angela �st
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:402.

SFS 2018:4

Utkom från trycket
den 23 januari 2018

background image

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018