SFS 2018:6 Förordning om ändring i förordningen (2015:552) om statsbidrag för upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem

180006.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:552) om
statsbidrag för upprustning av skollokaler och av
utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem;

utfärdad den 11 januari 2018.

Regeringen föreskriver att 5, 10, 13, 17 och 18 §§ förordningen (2015:552)

om statsbidrag för upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid skolor,
förskolor och fritidshem

1 ska ha följande lydelse.

5 §

2

Bidrag lämnas endast till åtgärder som påbörjas efter det att ansökan

om bidrag kommit in till Boverket. En bidragsberättigad åtgärd som avses i
3 § får inte påbörjas före den 1 november 2015 och ska vara slutförd senast
den 31 december 2018. En bidragsberättigad åtgärd som avses i 3 a § får inte
påbörjas före den 1 juni 2016 och ska vara slutförd senast den 31 december
2018.

10 §

3

Om ansökan avser åtgärder i skollokaler i en byggnad eller utemiljöer

på en fastighet som ägs eller innehas med tomträtt av någon annan än den
huvudman som bedriver utbildning där, får bidrag lämnas endast om ägaren
eller tomträttshavaren förbinder sig att under åtgärdernas ekonomiska livs-
längd inte ta ut högre ersättning för nyttjandet av lokalerna eller utemiljöerna
på grund av den standardförbättring som åtgärderna medfört till den del de
finansierats med bidrag.

13 §

4

Om ansökan avser lokaler i en byggnad eller utemiljöer på en fastig-

het som ägs eller innehas med tomträtt av någon annan än den huvudman som
bedriver utbildning där, ska ansökan göras gemensamt av ägaren och huvud-
mannen eller tomträttshavaren och huvudmannen.

17 §

5

Bidrag får betalas ut helt eller delvis till mottagaren i anslutning till att

beslut om bidrag har fattats. Om bidraget betalas ut delvis ska den slutliga ut-
betalningen göras i anslutning till att en slutrapport enligt 18 § har godkänts
av Boverket. En slutlig utbetalning ska dock göras före utgången av 2018
även om någon slutrapport ännu inte kommit in till och godkänts av Boverket.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2016:359.

2 Senaste lydelse 2016:359.

3 Senaste lydelse 2016:359.

4 Senaste lydelse 2016:359.

5 Senaste lydelse 2016:359.

SFS 2018:6

Utkom från trycket
den 23 januari 2018

background image

2

SFS 2018:6

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018

18 §

Mottagaren ska redovisa de bidragsberättigade åtgärderna i en slut-

rapport till Boverket senast vid den tidpunkt som verket beslutar, dock senast
den 28 februari 2019.

Mottagaren är skyldig att lämna uppgifter till Boverket utöver vad som

följer av första stycket, om verket begär det.

1. Denna förordning träder i kraft den 6 februari 2018.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om utbetalning av bidrag om

en slutrapport har kommit in till Boverket före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Angela �st
(Utbildningsdepartementet)