SFS 2018:7 Förordning om ändring i förordningen (2014:47) om statsbidrag för undervisning under skollov

180007.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2014:47) om
statsbidrag för undervisning under skollov;

utfärdad den 11 januari 2018.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2014:47) om statsbidrag för

undervisning under skollov

1 ska ha följande lydelse.

4 §

2

Statsbidrag lämnas för kostnader för sådan undervisning som anges i

andra stycket för en elev som behöver undervisningen för att nå kunskaps-
kraven för betyget E i ett eller flera ämnen eller kurser.

Bidrag lämnas för elever som går
1. årskurs 6�9 i grundskolan, årskurs 6 i sameskolan eller årskurs 7�10 i

specialskolan och som deltar i undervisning under skollov under läsåret eller
under sommaren efter att någon av dessa årskurser har avslutats,

2. i gymnasieskolan och deltar i undervisning under skollov under läsåret

eller i anslutning till att läsåret har avslutats, eller

3. årskurs 6�9 i grundskolan och som deltar i särskild simundervisning

under skollov under läsåret eller under sommaren efter att någon av dessa års-
kurser har avslutats (lovsimskola).

Statsbidrag lämnas inte för sådan lovskola som en huvudman är skyldig att

anordna enligt skollagen (2010:800) eller undervisning som bedrivs efter att
gymnasieskolan har avslutats.

Denna förordning träder i kraft den 13 februari 2018.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Angela �st
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2015:479.

2 Senaste lydelse 2017:162.

SFS 2018:7

Utkom från trycket
den 23 januari 2018

background image

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018