SFS 2018:10 Förordning om ersättning till kommuner efter evakueringar till Sverige

180010.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ersättning till kommuner efter evakueringar till
Sverige;

utfärdad den 18 januari 2018.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Socialstyrelsen prövar frågor om ersättning till kommuner enligt 5 §

lagen (2018:9) om bistånd till enskilda efter evakueringar till Sverige.

2 §

En ansökan om ersättning enligt 5 § lagen (2018:9) om bistånd till en-

skilda efter evakueringar till Sverige ska ha kommit in till Socialstyrelsen
inom ett år från regeringens beslut om den konsulära katastrofinsats som låg
till grund för evakueringen.

3 §

En kommun som ansöker om ersättning ska till Socialstyrelsen lämna de

uppgifter och det underlag som krävs för att myndigheten ska kunna bedöma
rätten till ersättning.

4 §

En kommun som fått ersättning enligt 5 § lagen (2018:9) om bistånd till

enskilda efter evakueringar till Sverige är återbetalningsskyldig om ersätt-
ningen har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp.

5 §

Om en kommun är återbetalningsskyldig enligt 4 §, ska Socialstyrelsen

besluta att kräva tillbaka det felaktigt utbetalda beloppet.

Om det finns särskilda skäl för det, får Socialstyrelsen helt eller delvis av-

stå från ett krav på återbetalning.

6 §

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna

förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2018.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2018:10

Utkom från trycket
den 30 januari 2018

background image

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018