SFS 2018:13 Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

180013.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i säkerhetsskyddsförordningen
(1996:633);

utfärdad den 18 januari 2018.

Regeringen föreskriver i fråga om säkerhetsskyddsförordningen

(1996:633)

dels att 16 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 16 a §, och närmast före 16 a § en ny

rubrik av följande lydelse.

16 §

En myndighet som avser att till en enskild överlåta verksamhet som är

av betydelse för rikets säkerhet eller som särskilt behöver skyddas mot terro-
rism ska upplysa den enskilde om att säkerhetsskyddslagen (1996:627) gäller
för verksamheten.

En statlig myndighet som avser att överlåta verksamhet enligt första

stycket ska innan ett förfarande för överlåtelse inleds anmäla det till den till-
synsmyndighet som anges i 39 §.

Samråd vid säkerhetsskyddad upphandling

16 a §

En statlig myndighet som avser att inleda en upphandling som inne-

bär krav på säkerhetsskyddsavtal enligt 8 § säkerhetsskyddslagen (1996:627)
ska, om leverantören kan få tillgång till eller möjlighet att förvara hemliga
uppgifter utanför myndighetens lokaler, innan ett sådant förfarande inleds

1. undersöka och dokumentera vilka hemliga uppgifter som leverantören

kan få del av och som kräver säkerhetsskydd (särskild säkerhetsanalys), och

2. samråda med den tillsynsmyndighet som anges i 39 §.
Tillsynsmyndigheten får förelägga myndigheten att vidta åtgärder enligt

säkerhetsskyddslagen och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till
den lagen.

Om ett föreläggande inte följs eller om tillsynsmyndigheten bedömer att

säkerhetsskyddslagens krav inte kan tillgodoses trots att ytterligare åtgärder
vidtas får tillsynsmyndigheten besluta att myndigheten inte får genomföra
upphandlingen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2018.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överlåtelser och upphandlings-

förfaranden som har inletts före ikraftträdandet.

SFS 2018:13

Utkom från trycket
den 30 januari 2018

background image

2

SFS 2018:13

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON

Karin Erlingsson
(Justitiedepartementet)